SIA ETKC informē,
ka 01.11.2022 saistībā ar  apstiprinātajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr. 418 “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai"  uzsākta Kompetences centru programmas jauna kārta.

 

PIEEJAMAIS FINANSĒJUMS – 2 925 000,00 EUR

Pētniecības projekta uzsākšana no 01.11.2022

Programmas darbības laiks: līdz 30.06.2026

 

Enerģētikas un transporta kompetences centra (ETKC) izvēlētā viedās specializācijas joma ir viedā enerģētika, kurā ietilpst  Šādi pētniecības apakšvirzieni:

 

VIEDĀ ENERĢĒTIKA VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

VIEDĀS INŽENIERSISTĒMAS UN ENERĢIJAS RAŽOŠANAS RISINĀJUMI

VIEDĀ ENERĢĒTIKA UN TRANSPORTS

VIEDĀ ENERĢĒTIKA UN DIGITALIZĀCIJA

 

 

SIA “ETKC” realizē projektu Nr. 1.2.1.1/18/A/001 2016.gada 5.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.2 „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” pirmās, otrās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” ietvaros.

SIA „ETKC” projekts tiks īstenots Latvijas viedās specializācijas stratēģijas jomā – “Veidā enerģētika”.

 

Enerģētikas un transporta kompetences centra (ETKC) izvēlētā viedās specializācijas joma ir viedā enerģētika, kurā ietilpst trīs pētniecības apakšvirzieni:

 Viedā enerģētika vispārīgie jautājumi;

Viedās inženiersistēmas un enerģijas ražošanas risinājumi;

Viedā enerģētika un transports.

 

SIA “ETKC” kompetences centra mērķis ir atbalstīt vismaz 10 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

SIA “ETKC” kompetences centra darbības rezultātā plānots atbalstīt vismaz 10 pētniecības projektus, vismaz 11 komersantus, kas turpmāk ieviesīs ražošanā jaunus produktus vai tehnoloģijas.

 

Plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) atbalsta apjoms – 4 708 111.50 EUR.

Projektu plānots īstenot no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2023.gada 31.decembrim.

 

Detalizētāku informāciju par SIA “ETKC” realizēto projektu lūdzu skatīt šeit