05.06.2024.

SIA “ETKC”, saistībā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 32 “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai" otrās kārtas īstenošanas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 33 “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.2.i. investīcijas "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un pētniecības un attīstības aktivitātes (t. sk. bioekonomikā))" 1.2.1.2.i.2. pasākuma "Inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrāde" īstenošanas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 34 “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.3.i. investīcijas "Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā" īstenošanas noteikumi”

 

IZSLUDINA ATKLĀTU KONKURSU

UZ PĒTNIECĪBAS PROJEKTU

VĒRTĒŠANAS KOMISIJAS LOCEKĻU VAKANCĒM.

 

Prasības Pētniecības projektu vērtēšanas komisijas locekļu pretendentiem:

 

Nozares komersantiem:

Vismaz 5 gadu pieredze viedās enerģētikas un/vai transporta nozares uzņēmuma vadošajā amatā;

Doktora grāda ieguvējam vai doktarantūras studentam tiks dota priekšrocība.

 

Prasības zinātniskā virziena vadītājiem:

Doktora grāds inženierzinātņu nozarē;

Specializācija vienā no zemāk minētajām apakšnozarēm:

a) Viedā enerģētika un digitalizācija;

b) Viedās inženiersistēmas un enerģijas ražošanas risinājumi;

c) Viedā enerģētika un transports.

 

Pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizāciju pārstāvji:

Iegūts  maģistra vai zinātņu doktora grāds enerģētikas nozarē;

5 gadu pieredze akadēmiskajā darbā.

 

Par darbu SIA “ETKC” Pētniecības projektu vērtēšanas komisijā atalgojums nav paredzēts.

 

 

Pieteikumus

elektroniski parakstīta CV formā

lūdzam sūtīt uz [email protected]

līdz 05.07.2024.

 

Pētniecības projektu vērtēšanas komisijai ir šādi uzdevumi:

• pārliecināties, ka pētniecības projekta iesniegumā ir norādīta un analizēta veicamo vai jau veikto ieguldījumu lietderība un pamatotība, kā arī komercializācijas potenciāls;

• pārliecināties, ka pētniecības projekta iesniegumā ir norādīta pētniecības projekta atbilstība projekta darbības plānam, ņemot vērā viedās specializācijas ilgtermiņa stratēģijā noteiktos virzienus un mērķus;

• vērtēt pētniecības projekta iesniegumu un starpposma un gala noslēguma pārskatus, balsojot par to apstiprināšanu vai noraidīšanu;

• uzraudzīt, lai tiktu sasniegti pētniecības projektā minētie darbības rādītāji;

• pārliecināties, ka finansējuma saņēmējs ir veicis atbilstošu priekšizvērtējumu par interešu konflikta, krāpšanas un korupcijas riska un dubultā finansējuma neesību pētniecības projektu izvērtēšanas un apstiprināšanas procesā, veicot nepieciešamās darbības to novēršanā un labošanā un nodrošinot objektivitāti un vienlīdzīgu pieeju visiem sadarbības partneriem;

• nodrošināt pētniecības projektu izvērtēšanas dokumentēšanu un vērtēšanas procesa caurspīdīgumu;

• nodrošināt, ka pētniecības projektu vērtēšanas procesā tiek ievērota dzimumu līdztiesība un vienlīdzīgu iespēju princips;

• nodrošināt principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" ievērošanu pētniecības projektu apstiprināšanā, lai iekļautajai darbībai ir nebūtiska ietekme vai nav paredzamas ietekmes uz visiem vides mērķiem, vērtējot gan tiešās, gan primārās netiešās sekas visā aprites ciklā saskaņā ar regulas 2021/241 2. panta 6. punktu;

• pamatojoties uz finansējuma saņēmēja veikto izmaksu izvērtējumu, pārliecināties, ka sadarbības partnera pētniecības projekta izdevumi ir nepieciešami pētījuma rezultātu sasniegšanai;

• aizpildīt individuālo vērtējumu par pētniecības projektu atbilstību noteiktajiem kritērijiem, pirms pētniecības projektu vērtēšanas komisijas sēdes un starpposma un gala nodevumu vērtēšanas parakstot MK noteikumu Nr.32, 33 vai 34 4. pielikumā ietverto objektivitātes, konfidencialitātes un interešu konflikta neesības apliecinājumu. Apliecinājums jāsniedz visiem, kuri ar balsstiesībām piedalās pētniecības projektu vērtēšanas komisijas darbībā;

• sniegt priekšlikumus viedās specializācijas ilgtermiņa stratēģijas pilnveidošanai un darbības plāna precizēšanai;

• ieteikt finansējuma saņēmējam iesaistīt ārējo ekspertu pētniecības projektu un gala noslēguma pārskatu vērtēšanā, ja nepieciešams.

 

 

<< |

TOP