30.07.2021

Projekta 1.2.1.1/18/A/001 sadarbības partneru
pētījumu progress 01.04.2021 - 30.06.2021:

 

Pētījums Nr.1

SIA„ARMGATE”

SIA "Armgate"  noslēdz pētniecības darbu pētījumā "Modulāra tipa jaundzimušo inkubatora izstrāde", kas īstenots projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros, par kuru SIA „ETKC” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir noslēgusi projekta īstenošanas līgumu numurs 1.2.1.1/18/A/001.

Pētījuma devītajā ceturksnī tika noslēgts darbs projekta 5. aktivitātē “Inkubatora prototipa pārbaude un pielāgošana saskaņā ar EN drošības normām”, kuras ietvaros tika veikti izstrādātā prototipa testi un noteikta tā atbilstība drošības prasībām.

 

Pētījums Nr.2

SIA Baltic Scientific Instruments

SIA „Baltic Scientific Instruments” ir veiksmīgi pabeigusi pētījumu Nr.2 “Brīvās izlaišanas radioaktīvo piesārņojumu monitora atomenerģētikas uzņēmumiem izstrāde” projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros, par kuru SIA „ETKC” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir noslēgusi projekta īstenošanas līgumu numurs 1.2.1.1/18/A/001.

Projekta ietvaros eksperimentālās izstrādes posmā tika izstrādāts un sekmīgi izgatavots brīvās izlaišanas radioaktīvo piesārņojumu monitora darbaspējīgs prototips.

 

Pētījums Nr.4

SIA „D un D centrs”

2021.g. 30. jūnijā tika veiksmīgi pabeigts pētījums “Gaisa kuģa perspektīvas vibrācijas diagnostikas tehnoloģijas kompleksa demonstrators”, kas tika veikts projekta Nr.1.2.1.1/18/A/001 “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros, ko atbalstīja ERAF. Projekta realizācijas laikā tika izveidots helikoptera agregātu perspektīvo metožu un diagnostikas sistēmu darbojošais demonstrātors, kurā ietilpst ne tikai fizelāža, bet arī rotors ar spārniem. Kā tehnoloģiju demonstrators bija izmantota arī sērijveida lidmašīna, uz kuras tika pārbaudītas projektu ietvaros izstrādātās metodes un modālo pētījumu līdzekļi. Eksperimentālo testu laikā tika izpētīti un nodemonstrēti diagnostikas sistēmas iespējas fizelāžas un rotējošo spārnu defektu meklēšanā. Ierobežojumi, kas bija saistīti ar koronovīrusa pandēmiju, nedeva iespēju organizēt demonstrāciju klātienē Lidostā Rīgā. Neskatoties uz šiem apstākļiem, izmantojot mūsdienīgus saziņas līdzekļus, izdevās veikt perspektīvas tehnoloģijas demonstrāciju. Kompāniju pārstāvji no Dānijas, Šveices, Vācijas, Itālijas, Polijas un Krievijas varēja iepazīties ar demonstrātoru, pētījuma procesu un rezultātiem, izmantojot videoprezentāciju, kurā bija gan video gan audio materiāli.

 

Pētījums Nr.6

Akciju sabiedrība ENERGOFIRMA „JAUDA”

Projekts tiek īstenots 2019.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 30. jūnijam

Projekta mērķis  -izstrādāt inovatīvu KTA dzesēšanas sistēmu, nodrošinot efektīvu sitlumapmaiņu esošajos korpusos, atbilstoši transformatoru jaudai un ekodizaina prasībām, saglabājot nepieciešamo IP klasi.

Projekts noslēdzies 30.06.2021

Projekta rezultāts sasniegts: Gūts apstiprinājums, ka izvēlētie tehniskie risinājumi nodrošina efektīvu siltumapmaiņu kompaktajās transformatora apakšstacijās atbilstoši transformatora jaudai un ekodizaina prasībām, saglabājot nepieciešamo IP klasi.

Projekta aktivitātes laika posmā no 2021.gada 01. aprīļa līdz 30. jūinijam

Projekta ietvaros veikti kompakto transformatoru apakšstaciju testi laboratorijā. Tika veikta eksperimentālās izstrādes rezultātu apkopošana un analīze. Noteikts izstrādāto prototipu pielietojums kompaktajās transformatora apakšstacijās.

 

Pētījums Nr.13

SIA „ElGoo Tech” un SIA „G.Supply”

Eiropas Savienības fonda projekts "Enerģētikas un transporta kompetences centrs", Nr.1.2.1.1/18/A/001

Projekts noslēdzies 30.06.2021

No 01.04.2021. līdz 30.06.2021. tika īstenota 3. aktivitātes otrā daļa - visu projekta īstenošanas laikā realizēto eksperimentu tehnisko parametru apkopošanu un analīzi un speciālā gadījumā arī parametru  precizēšanu

Īss kopsavilkums.

Fotokatalītisko pārklājumu izveides tehnoloģijā ir 2 galvenie posmi:

a) Elektrolīta sagatavošana;

b)  Fotokatalītiskā pārklājuma izveide.

 

Projekta aktivitāšu īstenošanas laikā veiktajos pētījumos iegūtās zināšanas un veikto pētījumu rezultāti ir izmantoti, lai izstrādātu un pilnveidotu tehnoloģiju fotokatalītisko TiO2 pārklājumu ieguvei laboratorijas apstākļos. Pārklājuma izveidē uz metāliskās pamatnes plazmas elektrolītiskās oksidēšanas (PEO) procesā iegūst fotokatalītisku TiO2 kārtiņu.

Elektrolīta sagatavošana

Elektrolīta sagatavošanā izmanto dejonizētu ūdeni, nātrija fosfātu (Na3PO4, Sigma Aldrich produkts Nr. 342483, tīrība vismaz 96%), kālija hidroksīdu (KOH, Sigma Aldrich produkts Nr. 484016, tīrība labāka par 90%).

Dejonizēto ūdeni ielej 2 atsevišķos traukos. Pirmajā traukā apmēram 2/3 no visa elektrolītam nepieciešamā tilpuma, otrā traukā atlikušo 1/3 ūdens.

Sagatavo vajadzīgos daudzumus Na3PO4 un KOH šķīdināšanai, ievērojot, elektrolītā Na3PO4 daudzumam jābūt 10g/l un KOH daudzumam 5g/l. Sagatavoto Na3PO4 šķīdina pirmajā traukā esošajā dejonizētajā ūdenī, bet KOH šķīdina otrajā traukā esošajā dejonizētajā ūdenī. Šķīdināšanu veic istabas temperatūrā ( 20 līdz 25 0C), nepārtraukti maisot, līdz reaģentu pilnīgai izšķīšanai. Pēc reaģentu pilnīgas izšķīdināšanas KOH šķīdumu pakāpeniski pievieno Na3PO4 šķīdumam nepārtraukti maisot. Iegūtais abu šķīdumu maisījums ir PEO procesam vajadzīgais elektrolīts.

Fotokatalītiskā pārklājuma izveide

Sagatavo fotokatalītiskā pārklājuma izveidei nepieciešamo aprīkojumu: (I) Elektrisko barošanas bloku ar mikroprocesora vadību; (II) Dzesējamu PEO reaktora šūnu; (III) Reaktora gāzu atvades aprīkojumu; (IV) PEO procesa elektrodus (fotokatalītiskās kārtiņas uzklāšanas elektrods ir metālisks Ti, pretelektrods Pt folija).

PEO reaktora šūnā ielej sagatavoto elektrolītu, ievieto un nostiprina elektrodus tā, lai tie būtu pilnīgi iegremdēti elektrolītā, nodrošinot elektrodu savstarpējo attālumu 40 mm. Elektrodiem pievieno elektriskos pievadus un aprīko PEO šūnu ar gāzu atvades sistēmu. Pieslēdz PEO šūnai dzesējošā ūdens pievadu un atvadu.

Ieslēdz barošanas bloku un ievada PEO procesa parametrus. Kvalitatīva fotokatalītiskā pārklājuma iegūšanai nepieciešamais strāvas blīvums PEO procesā ir 200 mA/cm2.

Startē PEO procesu. Pēc 15 minūtēm ir izveidota fotokatalītiskā kārtiņa uz metāliskā Ti, PEO procesu pārtrauc, elektrodu ar fotokatalītisko kārtiņu no PEO šūnas izņem un noskalo ar dejonizētu ūdeni. Seko iegūtās kārtiņas primāra pārbaude izmantojot fluorescentu testu.

 

Tehnoloģiskā procesa vienkāršota shēma ir attēlā.

1. Attēls  Tehnoloģiska procesa vienkāršota shēma

•••

Katrs tehnoloģiskā procesa posms, kā tas aprakstīts augstāk, var ietvert vairākus soļus, piemēram, elektrolīta sagatavošanas procedūra (otrais posms, Elektrolīts) ir redzama 2. attēlā:

 

2. Attēls  Elektrolīta sagatavošanas secība

 

Pētījums Nr.14

SIA „Baltic Scientific Instruments”

SIA „Baltic Scientific Instruments” ir veiksmīgi pabeigusi pētījumu Nr.14 “Radioaktīvo materiālu automatizētā spektrometra, kurā paraugu maiņu veic robots, izpēte un izstrāde” projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros, par kuru SIA „ETKC” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir noslēgusi projekta īstenošanas līgumu numurs 1.2.1.1/18/A/001.

Projekta ietvaros eksperimentālās izstrādes posmā tika izstrādāts un sekmīgi izgatavots automatizētā spektrometra, kurā paraugu maiņu veic robots, darbaspējīgs prototips.

 

Pētījums Nr.15

SIA „Lafivents”

Ir noslēdzies pētījums "Enerģijas pieprasījuma līdzsvarošana, ieviešot augsta līmeņa pārvaldības sistēmu ēkas vadībai,enerģijas uzkrāšanai un enerģijas apmaiņai, balstoties uz enerģijas tirgus dinamiku un īslaicīgu parametru manipulācijām klimata uzturēšanas sistēmās".

Pētījuma ietvaros tika realizēta efektīva sadarbība ar Rīgas Tehniskās universitātes Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūta pētniekiem (RTU). Sadarbības ietvaros RTU kopā ar Lafivents pētniekiem realizēja pētījumu par Latvijas siltumenerģijas un elektroenerģijas pieprasījuma dinamiku, mājsaimniecību, publisko ēku un rūpniecības uzņēmumu dalību emerģijas tirgū, ēkas enerģijas patēriņa simulēšanu, izmantojot IDA ICE datorprogrammu, kā arī izstrādāja trīs publikācijas. Izstrādātajā publikācijā “Possibilities of balancing buildings energy demand for increasing energy efficiency” ir veikta  tipveida ēku energoatkarīgo procesu ietekmējošo faktoru izpēte.  RTU darbinieki pētījumos un publikācijās ieguldīja savas teorētiskās zināšanas enerģētikas jomā, savukārt Lafivents komanda ieguldīja savas prakstiskās zināšanas, kas iegūtas praksē.

.

Pētījums Nr.18

SIA “UAVFACTORY”

 

2021.gada 2. ceturksņī veikti:

Jauna autopilota modifikācija – Aktivitāte Nr.1

Tika definēti ārkārtas situāciju scenāriji
un izstrādāta automatizēta aviācijas elektronikas sistēmu arhitektūra,
lai izvairītos no katastrofāliem negadījumiem.

•••

Ir veiktas papildus ātruma kontrolieru iestatījumu regulācijas.

VTOL lidaparāta kā produkta izstrāde – Aktivitāte Nr.3

Tiek veikta vairāku mehānisko mezglu projektēšana, ražošana un to testēšana.

•••

Ir izveidoti visu vadu prototipi.Tiek testētas dažādas vadu līmēšanas un stiprināšanas tehnoloģijas.

•••

Uzsākta pirmo prototipu ražošana..

 

Pētījums Nr.19

SIA “SCM Latvia”

Uzņēmums SIA “SCM Latvia” turpina projekta “Resursu efektīvu trokšņu barjeru izpēte un ražošana” īstenošanu. Pētniecības projekts tiek īstenots no 2020. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. jūnijam ar mērķi veikt pētījumu inovatīvu, resursu efektīvu trokšņu barjeru izpētei un nākotnē ieviešanai ražošanā.

 

Laika posmā no 2021. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam tika veikti šādi darbi:

1. Industriālā prototipa potenciālo uzstādīšanas vietu izpēte;

2. Normatīvu izpēte un analīze, pārrunas ar ieienteresētajām pusēm par konceptālā dizaina piemērotību;

3. Produkta dizaina konceptuālo risinājumu izstrāde, ņemot vērā virsmas, uzstādīšanas sistēmas un savienojumu risinājumus, 3d modelēšana.

 

Pētījums Nr.20

SIA “Earth Revival Technologies”

SIA “Earth Revival Technologies” atskaitās par paveiktajiem darbiem un aktivitātēm projektā “Regulējamās, cilvēkiem un videi drošās hermētiskās sistēmas, kas paredzēta bioloģiski bīstamu materiālu ar augstu viskozitāti pārvadāšanai, izstrāde” īstenošanas pirmajā ceturksnī no 2021.gada 1.aprīļa līdz 2021. gada 30.jūnijam, projekta līguma numura 1.2.1.1/18/A/001 ietvaros.

Zemāk projekta veiktās darbības, sadalītas pa attiecīgajiem mēnešiem:

 

Aprīlis, 2021:

Apkopoti projekta pirmā posma starpposma rezultāti. Pateicoties pētāmo parametru datormodelēšanai un Stenda projekta veiksmīgai projektēšanas stadijas pabeigšanai, ir sākts darbs pie mērierīču, stenda sastāvdaļu un mezglu izgatavošanas, montāžas un izkārtojuma.

•••

Zinātniskās sadarbības ietvaros ar vairāku pētniecības institūtu speciālistiem tiek veiktas konsultācijas vides aizsardzības, bioloģiskās un epidēmiskās drošības jomā.

•••

Konsultācijas, tikšanās projekta pētnieku starpā ar mērķi izpētīt perspektīvāko tehnoloģijas risinājumu saistībā ar eksperimentālās iekārtas tehnisko specifikāciju un parametru definēšanu.

 

Maijs, 2021:

Turpinās darbs pie stenda izgatavošanas. Ir sākti eksperimenti ar autonomi pārbaudītiem agregātiem. Šie pētījumi tiek veikti ciešā kontaktā ar iesaistītajiem inženieriem un tehniskajiem speciālistiem attiecīgajās jomās (sūknēšanas tehnoloģija, transoniskie efekti, elektrotehnika, materiālu zinātne utt.), Ņemot vērā nepieciešamos drošības pasākumus.

•••

Petnieka un zinatniskā asistenta komandējums pie iepirkuma uzvarētāja ar mērķi tieši piedalīties atsevišķu sastāvdaļu un mezglu testēšanā, kā arī iegūtās provizoriskās datu operatīvai analīzei.

 

Jūnijs, 2021:

Turpinās darbs pie stenda izgatavošanas un atsevišķu sastāvdaļu un mezglu testēšanas.

•••

Pētnieki turpina komandējumu ar mērķi tieši piedalīties atsevišķu sastāvdaļu un mezglu testēšanā, kā arī iegūtās provizoriskās datu operatīvai analīzei.

•••

Balstoties uz eksperimentiem, tika sagatavoti materiāli dalībai Starptautiskajā zinātniskajā konferencē InterPartner-2021 (2021. gada septembris) un pēc tam publicēšanai indeksētā žurnālā.

•••

SIA Earth Revival Technologies speciālisti kopā ar Micron rūpnīcas projektēšanas biroja speciālistiem piedalījās konferencē, kas notika Ukrainas Zinātņu akadēmijas specializētā virziena ietvaros par ilgtspējīgu attīstību, tirgus problēmām un ekonomikas un vides pētījumiem.

•••

Kopumā šajā posmā projektā ir tieši iesaistīti trīs tehnisko zinātņu doktori (ieskaitot divus profesorus), divi ekonomikas zinātņu (ekonomikas un vides studiju) doktori, lauksaimniecības zinātņu doktori. zinātnes, citi speciālisti.

 

Kopumā var secināt, ka ieplānotās aktivitātes tiek veiktas laikā un ieplānotā budžeta ziņā efektīvi un savlaicīgi.

 

Pētījums Nr.21

AS „RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBūVES RŪPNĪCA”

Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” turpina pētījuma “Maiņstrāvas elektrovilciena vilces pārveidotāja projektēšana un izstrāde” īstenošanu projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros. Projekta numurs Nr.1.2.1.1/18/A/001-21.

Pētījuma realizācijas gaitā tika izstrādāta pārveidotāja principiāla shēma un matemātiskais modelis. Ir izveidots un pārbaudīts uz modeļa vadības algoritms. Notiek vadības bloka plašu dokumentācijas pirmā varianta pārbaude.

Par trim pētījuma mēnešiem tika pabeigta otrā projekta aktivitāte, ir uzsākta pārveidotāja vadības bloka programmatūras izstrāde.

 

Pētījums Nr.22

SIA “Lesla Latvija”

Uzņēmums “Lesla Latvija” ir veiksmīgi pabeidzis trešo ceturksni (01.04.2021-30.06.2021) pētniecības projektā “Pētījums elektrisko skrejriteņu uzlādes koplietošanas infrastruktūras sistēmas izveidei” īstenošanu sadarbībā ar Enerģētikas un transporta kompetences centru (ETKC).

Šajā ceturksnī uzņēmums ir turpinājis aktivitāti: elektrisko skrejriteņu uzlādes infrastruktūras optimizācijas modeļa izstrāde, un uzsācis aktivitāti “skrejriteņa elektromagnētiskā slēguma sistēmas prototipa izstrāde”.

Pirmajā aktivitātē – elektrisko skrejriteņu uzlādes infrastruktūras optimizācijas modeļa izstrāde, uzņēmums ir sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti veic pētījumu par elektrisko skrejriteņu uzlādes infrastruktūras optimizācijas modeļa izstrādi, kā arī ir izstrādājis moduli iegūtās informācijas publicēšanai projekta Web lapā, kas tiks publicēta 2021. gada jūlija laikā..

Aktivitātē skrejriteņa elektromagnētiskā slēguma sistēmas prototipa izstrāde uzņēmums ir sācis elektrisko shēmu un vadības programmatūras izstrādi.

 

 

 << | >>

TOP