31.07.2020.

2016.gada 5.janvāra Ministru kabineta noteikumos Nr.2
„Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A”
1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros”
pirmās, otrās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”
izsludināti grozījumi, kas tājas spēkā 01.08.2020.

 

Ar grozījumiem variet iepazīties šeit››

 

28.07.2020

Projekta 1.2.1.1/18/A/001 sadarbības partneru pētījumu progress 01.04.2020 - 30.06.2020:

 

Pētījums Nr.1

SIA„ARMGATE”

SIA "Armgate"  turpina pētniecības darbu pētījumā "Modulāra tipa jaundzimušo inkubatora izstrāde", kas īstenots projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros, par kuru SIA „ETKC” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir noslēgusi projekta īstenošanas līgumu numurs 1.2.1.1/18/A/001.

Pētījuma ceturtajā ceturksnī tika noslēgts darbs projekta 3. aktivitātē “Atsevišķa inkubatora un bāzes stacijas eksperimentālā stenda izveide.”, kuras ietvaros tika uzlabota inkubatora konstrukcija un veikti sagatavošanās darbi inkubatora darbības izmēģinājumiem.

 

Pētījums Nr.2

SIA Baltic Scientific Instruments

SIA „Baltic Scientific Instruments” saskaņā ar notikušo iepirkuma procedūru turpina materiālu un komponenšu saņemšanu no uzvarējušajiem piegādātājiem, saistībā ar pētījumu Nr.2 “Brīvās izlaišanas radioaktīvo piesārņojumu monitora atomenerģētikas uzņēmumiem izstrāde” projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros, par kuru SIA „ETKC” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir noslēgusi projekta īstenošanas līgumu numurs 1.2.1.1/18/A/001.

Turpinās dažādi pētījumi - kristālu virsmas pasivācijas tehnoloģijas pētījumi; detektēšanas bloka īpašību pētījumi atkarībā no elektronisko plašu montāžas tehnoloģijām, elektroniskās barošanas elementiem; radionuklīdu spektru aprēķināšanas analītisko metožu pētījumi; detektora tehnisko īpašību, kas atkarīgas no kriostatu un djuāra trauku montāžas tehnoloģijas, pētījumi; augsta vakuuma apdedzināšanas tehnoloģijas izpēte vakuuma kriostatiem un to iekšējām detaļām; optimālo izmēru pētījumi un aprēķini detektoriem no īpaši tīrā germānija; elektrisko barošanas shēmu pētījumi; kristāla virsmu slīpēšanas un pulēšanas tehnoloģiju izpēte; detektora īpašību, kas atkarīgas no detektora un detektora

 

Pētījums Nr.4

SIA „D un D centrs”

Pētījuma “gaisa kuģa perspektīvas vibrācijas diagnostikas tehnoloģijas kompleksa demonstrators” 3. aktivitātes ietavaros tiek veiktas vibrodiagnostikas metožu ekonomiskās efektivitātes priekšizpēte un aprēķināšanas metodikas izstrāde. Vienlaicīgi 4. aktivitātes ietvaros tika veikti helikoptera demonstratora izmēģinājumi tiek ar mērķi noteikt mērogu mākslīgi ieviestajiem (testēšanas) defektiem. tas ir nepieciešami, lai nodrošināt pārliecinošu perspektīvo vibrodiagnostikas metožu demonstrāciju uz perspektīvās sistēmas maketa bāze

 

Pētījums Nr.5

SIA „Earth Revival”

 

Aprīlis 2020

Pētniecības veida aktivitātes:

Turpinājās darbs pie slāpekļa savienojumu metabolismā iesaistīto efektīvo mikroorganismu izdalīšanas no aktīvo dūņu preparāta, kā arī mikroorganismu funkcionālā konsorcija izveidei. Rezultāti tiek apkopoti atbilstošajās tabulās un attēlos. Turpinājās darbs pie eksperimentiem ar brīvi dzīvojošajiem slāpekļa fiksētājiem un atbilstošu izmēģinājumu iekārtošanas. Turpinājās darbs pie mikrobioloģiskā mēslošanas līdzekļa pārbaudes uz augiem un atbilstošu izmēģinājumu iekārtošanas.

Uzsākts darbs pie projekta rezultātu apkopšanas, sasniegtā analizēšanas un apstrādes.

2020.gada 20.aprīlī ir publicēts zinātniskais raksts “Thermal Decontamination of Sewage Sludge” zinātniskās konferences “Biosystems Engineering 2020” ietvaros, kas ir Igaunijas Dabaszinātņu Universitātes organizēta konference.

 

Maijs 2020

Pētniecības veida aktivitātes:

Ir pabeigts darbs pie slāpekļa savienojumu metabolismā iesaistīto efektīvo mikroorganismu izdalīšanas no aktīvo dūņu preparāta, kā arī mikroorganismu funkcionālā konsorcija izveides. Ir pabeigts darbs pie eksperimentiem ar brīvi dzīvojošajiem slāpekļa fiksētājiem un atbilstošu izmēģinājumu iekārtošanas, kā arī pie mikrobioloģiskā mēslošanas līdzekļa pārbaudes uz augiem un atbilstošu izmēģinājumu iekārtošanas. Ir saņemta atskaite no Latvijas Lauksamniecības Universitātes par izpildītiem darbiem un sasniegtiem rezultātiem. Ir parakstīts akts par izpildītiem darbiem.

Turpinās darbs pie projekta rezultātu apkopšanas, sasniegtā analizēšanas un apstrādes. Tiek analizēti arī Latvijas Lauksaimniecības Universitātes atskaitē minētie rezultāti un secinājumi, kā arī to ietekme uz projekta gala mērķi.

 

Jūnijs 2020

Pētniecības veida aktivitātes:

Visi projekta laikā sasniegtie rezultāti tiek apkopoti un sistematizēti. Tiek pabeigti darbi pie datu apstrādēs.

2020.gada 30.jūnija ir publicēti zinātniskie raksti “Evaluation of Suitability of Treated Sewage Sludge for Maize Cultivation”, Key Engineering Materials un “Evalution of Sewage Sludge for Futher Nutrient Conservation”, Key Engineering Materials (2020 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland).

 

Pētījums Nr.6

Akciju sabiedrība ENERGOFIRMA „JAUDA”

Turpinās darbs pie informācijas vākšanas par transformatoru apakšstaciju darbību dažādos darba režīmos un laika apstākļos. Veikta informācijas apkopošana un analīze. Pārskatīts un pārveidots iepriekš sastādītais testēšanas plāns, kuru neizdevās īstenot sakarā ar ārkārtas situācijas ierobežojumiem. Atsāktas sarunas ar testēšanas laboratorijām par iespējamajiem testu veikšanas termiņiem

 

Pētījums Nr.7

SIA „Lafivents”

 Projektā sasniegts pētnieciski svarīgākais posms - tiks noteikta augu gaisa biofiltra efektivitāte. Jau mēnesi gaisa augu biofiltra modeļos keramikas granulās optimālā minerālnodrošinājuma koncentrācijā ieaudzētas dažādas augu sugas. Attiecīgās komponentes iepriekšējos eksperimentos novērtētas kā biofiltrācijai piemērotākās. Tajā pašā laikā esam izstrādājuši gaisa kvalitātes testa kameru, kurā kvantificēsim biofiltra piesārņojuma samazināšanas efektu. Tā kā šādu testa iekārtu veidojam pirmo reizi, vairākkārt notestējām un secīgi uzlabojām dažādas detaļas, kā termostatu un savienojuma vietas. Šobrīd testa kamerā radīti piemēroti apstākļi, lai uzsāktu bioremediācijas testus, kurus iepriekš rūpīgi jāieplāno, jo piesārņojumam var būt efekts uz augiem un ar tiem saistītajiem mikroorganismiem, padarot biofiltru vai nu efektīvāku dēļ pielāgošanās vai mazāk efektīvu dēļ toksiskas ietekmes.

Paralēli eksperimentiem tiek turpināta augu gaisa biofiltra tehnoloģiskā attīstība. Šajos mēnešos esam koncentrējušies uz ventilāciju un izvēlējušies jaudīgākus ventilators, kuriem attiecīgi piemērots palielināts ūdens režīms. Attīstām sistēmas automātiku veidojot to savienojamu ar attālināto vadību. Tā kā strādājoši biofiltri pie mums atrodas jau ilgāku laiku, esam novērojuši vairākas problēmas, kuras vajadzētu risināt - ūdens kvalitātes kritumu laika gaitā un augu lēno augšanu pie esošajām gaismām. Līdzīgi, caur projektā iegūtās pieredzes prizmu, novērtējam arī potenciālu uzlabot citas biofiltra detaļas.

 

Pētījums Nr.8

AS „RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA”

Atskaites periodā tika izveidots jaunā jaudas plūsmas vadības algoritma matemātiskais modelis. Izstrādāta superkondensatoru uzkrājēja saskaņošanas ierīces bloka (SKUSIB) vadības programmatūras struktūra un noregulēti galvenie mezgli. Galīgā vadības programmatūras regulēšana notiks uz SKUSIB eksperimentāla prototipa.

Projekta aktivitāšu grafikā bija ieplānots, ka ārēja pakalpojuma darbi tiks pabeigti 2020.gada aprīlī, tomēr Latvijas valstī izsludināta ārkārtas stāvokļa un pakalpojumu veicēja iekšējo drošības pasākumu dēļ, līguma termiņi ir pagarināti.

Par trim pētījuma mēnešiem tika pabeigta trešā aktivitāte. Turpmākajā darbā ir ieplānota dokumentācijas apkopošana un nodošana ražošanā.

 

Pētījums Nr.9

SIA „SCM Latvia”

Laika posmā no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam tika veikti šādi darbi:

1. Uzlabotas prasības eksperimentālā parauga izgatavošanai;

2. Pagarināts līgums ar piegādātāju par eksperimentālā parauga izgatavošanu;

3. 3D modeļa uzlabojumi saskaņā ar ražotāja prasībām;

4. Elektroniskā modeļa atkārtota testēšana pēc uzlabojumiem.

 

Pētījums Nr.12

”SIA “UAVFACTORY”

 

2020. gada 2. ceturksnī paveiktais:

Aktivitāte Nr.4 3D Modelēšana

• Astes savienojošās daļas , centrālā spārna un atbalsta veidnes modelēšana

 • Tika saražotas metāla veidnes

• Aktivitāte Nr.5 Eksperimentālā prototipa izstrāde

• Tika atrisināta astes savienojošās daļas , centrālā spārna un atbalsta vibrācijas problēmas

• Centrālais spārns tika eliptiski noslogots, lai iegūtu 4 g lielu spēku ar 25 kg lielu pacelšanās svaru

• Autopilota kontroles guvumi tika noregulēti manuālā statiskā lidojumā

 • Veiksmīgi pirmais testa lidojums

Investīcijas: Starprezultāta sasniegšanai ieguldīts 94 462 EUR

 

Pētījums Nr.13

SIA „ElGoo Tech” un SIA „G.Supply”

Projekta īstenošanas otrajā ceturksnī tika turpināta 1.aktivitātes

- Anodizācijas procesa parametru noteikšana – ieviešana, kas ietvēra šādus darbus:

a) Ti paraugu sagatavošanu TiO2 slāņu uznešanai anodizācijas procesā un arī plazmas elektrolītiskās oksidācijas (PEO) procesos;

b) TiO2 slāņa formēšana anodizējot metālisku Ti;

c) TiO2 slāņa formēšana uz metāliska Ti PEO procesā;

d) Iegūto TiO2 slāņu izpēte ar elektronmikroskopijas metodēm

 

Pētījums Nr.14

SIA „Baltic Scientific Instruments”

Turpinās dažādi pētījumi - kristālu virsmas pasivācijas tehnoloģijas pētījumi; detektēšanas bloka īpašību pētījumi atkarībā no elektronisko plašu montāžas tehnoloģijām, elektroniskās barošanas elementiem; radionuklīdu spektru aprēķināšanas analītisko metožu pētījumi; detektora tehnisko īpašību, kas atkarīgas no kriostatu un djuāra trauku montāžas tehnoloģijas, pētījumi; augsta vakuuma apdedzināšanas tehnoloģijas izpēte vakuuma kriostatiem un to iekšējām detaļām; optimālo izmēru pētījumi un aprēķini detektoriem no īpaši tīrā germānija; elektrisko barošanas shēmu pētījumi; kristāla virsmu slīpēšanas un pulēšanas tehnoloģiju izpēte; detektora īpašību, kas atkarīgas no detektora un detektora.

 

Pētījums Nr.15

SIA „Lafivents”

Pēdējo mēnešu laikā esam aktīvi strādājuši pie mājsaimniecību, sabiedrisko ēku un ražošanas uzņēmumu enerģijas patēriņa datu apstrādes un analīzes. Esam secinājuši, ka Latvijā elektroenerģiju visvairāk patērē sabiedriskās ēkas, savukārt siltumenerģiju visvairāk patērē mājsaimniecības, bet vismazāk – ražošanas uzņēmumi.

Esam iesākuši analizēt Latvijas likumdošanas aktus un citus informācijas avotus, kas saistīti ar enerģijas ražošanu un pārdošanu, kā arī agregātoriem, un ieguvuši pirmos secinājumus – esošā situācija Latvijā paredz, ka mājsaimniecības var ražot elektroenerģiju, piemēram, izmantojot saules paneļus, un var to izmantot pašpatēriņam vai var nodot tīklā, lai izmantotu vēlāk. Šāda risinājuma pielietošana lielā patērētāju mērogā varētu veicināt elektroenerģijas pieprasījuma līdzsvarošanu “pīķa” stundās.

 

Esam sākuši darbu pie programmnodrošinājuma, kas, izmantojot enerģijas patēriņa datus, ēku vadības un automatizācijas sistēmas datus, kā arī aktuālos elektroenerģijas biržas tarifus, veicinās enerģijas patēriņa izmaksu samazināšanu. Līdz šim esam izstrādājuši dažādus enerģijas patēriņa analīzes moduļus, kas ļaus ātri identificēt vietas, kur enerģija ir pārtērēta, līdz ar to, samazinot enerģijas patēriņu, būs iespēja samazināt enerģijas izmaksas.

Tuvāko mēnešu laikā plānojam noteikt, vai Latvijas mājsaimniecības, sabiedriskās ēkas un ražošanas uzņēmumi darbojas enerģijas tirgū tikai kā patērētāji vai arī kā ražojošie patērētāji. Tas ļaus turpināt pētījumu, analizējot, kādi ierobežojumi un veicinošie faktori ietekmē ražojošo patērētāju atrašanos Latvijas elektroenerģijas tirgū.

 

16.06.2020

Saņemts SIA „Aerodium Technologies” 15.06.2020 iesniegums par atteikšanos projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/001 ietvaros realizēt pētniecības projektu Nr.16 „Jaunu kvalitatīvo un funkcionālo risinājumu uzlabojumu izstrāde un izmantošana vertikālo vēja tuneļu ražošanā”.

 

12.06.2020

SIA „ETKC” projekta „Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros, par kuru SIA „ETKC” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūru noslēgusi līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.1.2.1.1/18/A/001, pabeigts viens pētījums:

SIA „Earth Revival” pētījums Nr.5 „Inovatīva tehnoloģija notekūdeņu dūņu ātrai pārstrādei, iegūstot bioloģisku mēslojumu”

 

<< | >>

TOP