27.04.2020

Projekta 1.2.1.1/18/A/001
sadarbības partneru pētījumu progress
01.01.2020 - 31.03.2020

 

Pētījums Nr.1

SIA „ARMGATE”

Pētījuma ceturtajā ceturksnī tika noslēgts darbs projekta 2. aktivitātē “Optimālo gaisa plūsmas, temperatūras kontroles parametru izpēte, elektriskā vadības bloka izstrāde”, kuras ietvaros tika pilnveidoti inkubatora paraugi, noteikti optimālie gaisa plūsmas režīmi, kā arī izstrādāti automātiski algoritmi gaisa plūsmas un temperatūras regulēšanai inkubatorā.

 

Pētījums Nr.2

SIA „Baltic Scientific Instruments”

SIA „Baltic Scientific Instruments” ir pabeigusi vispiemērotāko materiālu un komponenšu iepirkuma procedūru saistībā ar pētījumu Nr.2 “Brīvās izlaišanas radioaktīvo piesārņojumu monitora atomenerģētikas uzņēmumiem izstrāde” projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros, par kuru SIA „ETKC” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir noslēgusi projekta īstenošanas līgumu numurs 1.2.1.1/18/A/001. Tiek plānots, ka aprīļa-maija laikā tiks noslēgti piegādes līgumi vai pasūtījumi ar uzvarējušajiem piegādātājiem.

Saskaņā ar projekta plānu tika pabeigtas trīs apakšaktivitātes - pētījums par plastika scintilācijas detektoriem radionuklīdu aktivitātes noteikšanai mērāmajos objektos; par kadmija cinka telūrija detektoriem radionuklīdu sastāva un to aktivitātes noteikšanai mērāmajos objektos; par svina aizsardzības sistēmu jonizējošā starojuma avotiem.

Turpinās dažādi citi pētījumi - kristālu virsmas pasivācijas tehnoloģijas pētījumi; detektēšanas bloka īpašību pētījumi atkarībā no elektronisko plašu montāžas tehnoloģijām, elektroniskās barošanas elementiem; radionuklīdu spektru aprēķināšanas analītisko metožu pētījumi; detektora tehnisko īpašību, kas atkarīgas no kriostatu un djuāra trauku montāžas tehnoloģijas, pētījumi; augsta vakuuma apdedzināšanas tehnoloģijas izpēte vakuuma kriostatiem un to iekšējām detaļām; optimālo izmēru pētījumi un aprēķini detektoriem no īpaši tīrā germānija; elektrisko barošanas shēmu pētījumi; kristāla virsmu slīpēšanas un pulēšanas tehnoloģiju izpēte; detektora īpašību, kas atkarīgas no detektora un detektora turētāja montāžas tehnoloģijas, pētījumi.

 

Pētījums Nr.4

SIA „D un D centrs”

Pētījuma “ Gaisa kuģa perspektīvas vibrācijas diagnostikas tehnologijas kompleksa demonstrators” 2.aktivitātes ietvaros tika pabeigts iepirkums “ Programmējamas aparatūras komplekss daudzfunkcionālu testēšanas režīmu pārvaldei, vibrācijas un deformācijas devēju signālu mērīšanai un pirmapstrādei” 2020.gada 1.ceturksnī un tiek veikti helikoptera maketa mērīšanas un datu apstrādes sistēmas testēšanas darbi.

 

Pētījums Nr.5

SIA „Earth Revival”

MARTS 2020

Pētniecības veida aktivitātes:

Turpinājās darbs pie slāpekļa savienojumu metabolismā iesaistīto efektīvo mikroorganismu izdalīšanas no aktīvo dūņu preparāta kā arī mikroorganismu funkcionālā konsorcija izveides kā arī eksperimentiem ar brīvi dzīvojošajiem slāpekļa fiksētājiem. Tika uzsākts darbs pie mikrobioloģiskā mēslošanas līdzekļa pārbaudes uz augiem un atbilstošu izmēģinājumu iekārtošanas.

Tika akceptēts publicēšanai zinātniskais raksts “Thermal Decontamination of Sewage Sludge” zinātniskās konferences “Biosystems Engineering 2020” ietvaros, kas ir Igaunijas Dabaszinātņu Univetsitātes organizēta konference.

Eksperimentālās izstrādes aktivitātes:

Materiāls, kas tiek saņemts pēc iekārtas darba uzsākšanas, tiek analizēts uz bioloģisko drošību un ķīmisko sastāvu, kā arī uz lauksaimniecisko vērtību pēc organisko vielu īpatsvara, mitruma, homogēniskums un pH.

Kopumā var secināt, ka ieplānotās aktivitātes tiek veiktas ieplānotā laikā un budžeta ziņā efektīvi un savlaicīgi.

 

FEBRUĀris 2020

Pētniecības veida aktivitātes:

Turpinājās darbs pie slāpekļa savienojumu metabolismā iesaistīto efektīvo mikroorganismu izdalīšanas no aktīvo dūņu preparāta kā arī mikroorganismu funkcionālā konsorcija izveides, iegūto rezultātu apkopošana. Slāpekļa savienojumu metabolismā iesaistīto efektīvo mikroorganismu izdalīšanas no aktīvo dūņu preparāta laikā tika veiksmīgi izdalīti mikroorganismi. Pirmie rezultāti tika tāpat apkopoti atbilstošajās tabulās un attēlos. Tika uzsākts darbs pie eksperimenti ar brīvi dzīvojošajiem slāpekļa fiksētājiem un atbilstošu izmēģinājumu iekārtošanas. Mikroorganismu funkcionālā konsorcija izveides produktam tiks pievienoti brīvi dzīvojošie slāpekļa fiksētāji. Kultivēšanas laikā tiks noteikta slāpekļa saistītāju iedzīvošanās un produkta fitotoksiskums. Varianti: augsne- kontrole, augsne ar brīvi dzīvojošajiem slāpekļa fiksētājiem, augsne+ SSP, augsne ar brīvi dzīvojošajiem slāpekļa fiksētājiem.

Tika akceptēts pieteikums piedalīties zinātniskā konferencē “Biosystems Engineering 2020”, kas ir Igaunijas Dabaszinātņu Univetsitātes organizēta konference saistībā ar darbu eksperimentālās iekārtas izveidē. Šobrīd norit aktīvs darbs pie raksta tapšanas, kas būs pētnieku kopdarbs.

 

Eksperimentālās izstrādes aktivitātes:

Pasterizācijas un mēslojuma nogatavināšanas režīmu testēšana un optimizācija ņemot vērā laika apstākļus, temperatūras parametri pie sakarsēšanas, apstrādājama materiāla mitrums, materiāla padošanas apjoms un citi.

 

janvāris 2020

Pētniecības veida aktivitātes:

Tika uzsākts darbs pie slāpekļa savienojumu metabolismā iesaistīto efektīvo mikroorganismu izdalīšanas no aktīvo dūņu preparāta kā arī mikroorganismu funkcionālā konsorcija izveides ar attiecīgo izmēģinājumu iekārtošanu. Mikroorganismu funkcionālā konsorcija izveidei iekārtos šādus eksperimenta variantus: dūņu preparāts ar kūdru (DPK) ar mitrumu 60% no pilnas ūdens ietilpības; DPK +Trihoderma sp.(T); DPK+ aktīvi mikroorganismi (AM); DPK+ AM+T; DPK+ 1. punktā izdalītie mikroorganismi. Kultivēšanas laikā vienu reizi nedēļā tiks noteikts: elpošanas intensitāti ( Oxi-Top), izdalīto amonjaka daudzumu, substrāta pH, amonija jonu koncentrāciju, enzimātisko aktivitāti, PAO, fitotoksiskumu.

Tika akcepēti publicēšanai MSAC konferencei iesniegtie divi zinātniskie raksti:
“Evaluation of sewage sludge for further nutrient conservation”;

“Evaluation of suitability of treated sewage sludge for maize cultivation".

Eksperimentālās izstrādes aktivitātes:

Tika pieņemta eksperimentāla iekārta no Micron Corporation saskaņā ar līgumā un pieņemšanas – nodošanas aktā minēto sarakstu: izejvielu pasterizācijas agregāts, mēslojuma nogatavināšanas agregāts, cauruļvadu savienojuma konstrukcija un iekārtas sistēmas vadība. Mezgli nodotas ekspluatācijā.

.

Pētījums Nr.6

Akciju sabiedrība ENERGOFIRMA „JAUDA”

Sagatavota tehniskā dokumentācija prototipa izgatavošanai.

Turpinās darbs pie tehniskās informācijas vākšanas par transformatoru apakšstaciju darbību un to tehniskajiem parametriem.

Izgatavots kompaktās apakšstacijas korpusa prototips, realizējot ideju par jauna veida jumta un jauna veida žalūziju risinājumiem.

Veikta izvēlētā transformatora uzstādīšana prototipa korpusā.

Pabeigta testēšanas laboratoriju izvērtēšana, sagatavots testēšanas plāns un izstrādāta pārbaužu veikšanas secība.

Prototips sagatavots transportēšanai uz laboratoriju testu veikšanai.

 

Pētījums Nr.7

SIA „Lafivents”

Eksperimenti un darbs pie biofiltra turpinās.

Savienojot mikrobioloģijas un augu fizioloģijas zinātnieku grupas esam veikuši vairākus eksperimentu, kuros novērtējam augu, minerālnodrošinājuma, granulu un konsorciju mijiedarbību. Noteikta dažādu granulu fiziskās un ķīmiskās īpašības un to ietekme uz augu kvalitātes rādītājiem. Rezultātā turpmākajiem eksperimentiem un darbībām izvēlēts viens granulu tips. Turpinot eksperimentus ar granulām, noskaidrots to piesārņojuma attīrīšanas potenciāls audzējot tajās augus un divus dažādus konsorcijus. Neapstiprinājās konsorciju pozitīvā ietekme uz gaisa attīrīšanas potenciālu, pietiek ar dabiski veidojošām mikroorganismu grupām, tāpēc konsorcijus turpmākajos eksperimentos neizmantos.

Nākamajiem testiem esam izveidojuši sešas biofiltra modeļa iekārtas, kuras ļaus eksperimentālos apstākļos izmērīt biofiltra bioremediācijas efektivitāti. Šobrīd tiek veidots eksperimenta testa kambaris ar tam nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, kā arī tiek strādāts pie eksperimenta plāna, kas vislabāk pierāda biofiltra bioremediācijas efektivitāti.

Darbā pie biofiltra uzlabošanas esam izveidojuši optimālu ūdens aprites sistēmu - izvēlēts pilinātāja veids, sūknis, filtrācijas metode (lielajiem netīrumiem), ūdens savākšanas vanniņa (lai ūdens nepakšķ un nešļakstās). Sistēma pēc vairākām iterācijām izveidota tāda, ka ūdens noplūdes risks ir samazināts līdz absolūtam minimumam.

Kopumā darbs turpinās pēc iespējas fiziski distancējoties. Tiek meklēti jauni veidi kā darbu paveikt ievērojot karantīnas noteikumus un ieteikumus.

 

Pētījums Nr.8

AS „RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA”

Atskaites periodā tika izstrādāta konstruktoru dokumentācijas svarīgākiem vilces pārveidotāja un elektrodzinēja mezgliem balstoties uz izveidotiem tehniskiem uzdevumiem. Dokumentācija tiek gatavota nodošanai ražošanā. Trešās aktivitātes ietvaros ir uzsākta jaunā jaudas plūsmas vadības algoritma matemātiskā modeļa izveide.

Atskaites periodā ārējo pakalpojumu izpildītājs veica superkondensatoru uzkrājēja saskaņošanas ierīces bloka (SKUSIB) projektēšanas darbus.

Projekta aktivitāšu laika grafikā ir ieplānots, ka ārēja pakalpojuma darbi tiks pabeigti 2020.gada aprīlī, tomēr Latvijas valstī izsludināta ārkārtas stāvokļa dēļ, līguma termiņi ir pagarināti uz mēnesi. Pārejas pētījuma aktivitātes noris saskaņā ar plānoto laika grafiku.

 

Pētījums Nr.9

SIA „SCM Latvia”

Uzņēmums SIA “SCM Latvia” turpina projekta “Inovatīvas, paaugstinātas efektivitātes apkures sistēmas izstrāde un ieviešana ražošanā, izmantojot biomasas un atkārtoti izmantojamu materiālu dedzināšanu siltumenerģijas iegūšanai” īstenošanu.

 

Laika posmā no 1. janvāra līdz 31. martam tika veikti šādi darbi:

1. Izstrādāti detalizēti siltummaiņa rasējumi;

2. Izstrādāti šķeldas un RDF tilpnes rasējumi;

3. 3. Veikti materiālu padeves aprēķini ātrumam un kubatūrai.

Kompetenču centra projekts tiek īstenots no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim. Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 4 708 111.50 EUR.

 

Pētījums Nr.10

SIA “TERMOLAT”

Pētniecības projekta “Kapacitātes sensori jumta monitoringam”
(projekta nr. 1.2.1.1/18/A/001) ceturtajā ceturksnī
(01.2020. - 03.2020.) izpētīja sekojošo:

1. Sensoru tīkla uzbūves variantus;

2. Komunikāciju veidus sensoru tīklam;

3. Jumta noslodzes mērīšanu sensoru tīklā;

4. Sensoru tīkla mezglu eksperimentāla pārbaudi.

 

Pētījums Nr.12

”SIA “UAVFACTORY”

 

2020.gada 1.ceturksnī veikti:

1. 3D modelēšana – Aktivitāte Nr.3

• Vertikālas pacelšanās un nolaišanās (VTOL) lidmašīnas spārnu un astes savienojošo detaļu modelēšana:
Detaļas savienos visus ar VTOL sistēmu saistītos komponentus ar lidaparāta spārniem un asti.

• Centrālā spārna modelēšana:
Lai palielinātu maksimālo lidojuma ilgumu, centrālais spārns tika projektēts priekš augstākas lift-to-drag attiecības.

 • Centrālā spārna pilona modelēšana:
Galvenie uzdevumi ir pretestības un svara samazināšana. Lidojuma ilgums tiks maksimāli palielināts, sagāžot centrālo spārnu specifiskā leņķī. Šis leņķis atbilst piemērotākajam uzplūdes leņķim, kurš tiek definēts ar parametru

2. Eksperimentālā prototipa izstrāde - Aktivitāte Nr.5

• VTOL spārnu un astes savienojošās detaļas prototipa veidnes un parauga izgatavošana:
Augstās vilces dēļ spārnu un astes savienojošajā daļā vibrāciju amplitūda var radīt nopietnus strukturālos bojājumus. Lai šo daļu padarītu pietiekami izturīgu un tajā pašā laikā pietiekami vieglu, kompozītmateriālu tips, apjoms un izkārtojums tiks noteikts vadoties pēc testiem uz zemes. Testu laikā prototipa detaļa tiks nofiksēta un VTOL elektromotori tiks darbināti pilnā slodzē. Motoru griešanās ātrums, vilce un vibrācija tiks reģistrēta un prototipa detaļa tiks filmēta ar ātrdarbīgu video kameru.

• Centrālā spārna prototipa veidnes un parauga izgatavošana:
Augstas lidaparāta garuma un platuma attiecības trūkums ir tāds, ka tā izraisa palielinātas sānu virziena vibrācijas. Problēma tiks padziļināti izpētīta manuāli vadītos lidojuma testos.

• Centrālā spārna pilona veidnes un parauga izgatavošana:

Centrālā spārna pilonam ir jāiztur līdzīgas potenciāli iespējamās vibrācijas. Šī problēma tiks padziļināti izpētīta manuāli vadītos lidojuma testos. Pēc kompozītmateriālu pareiza izkārtojuma noteikšanas centrālajam spārnam un spārnu un astes savienojošajai detaļai, pilons tiks piestiprināts un manuāli vadīti lidojuma testi tiks veikti atkārtoti.

 Investīcijas: Starprezultāta sasniegšanai ieguldīts 78 584 EUR

 

Pētījums Nr.13

SIA „ElGoo Tech” un SIA "G.Supply"

Projekta īstenošanas pirmajā ceturksnī uzsākts darbs pie 1.aktivitātes - Anodizācijasprocesa parametru noteikšana (rūpnieciskais pētījums), kas ietvērazinātniskajā literatūrā pieejamās informācijas analīzi un izvērtēšanu par:

a) foto katalītisko materiālu svarīgākajiem parametriem;

b) TiO2 un tā foto katalītiskajam īpašībām;

c) metāla oksīda pārklājumu veidošanu uz dažādu metālu virsmām elektrolītiskos procesos;

d) elektrolītiskiem paņēmieniem aktivētu metālu oksīdu pārklājumu iegūšanai.

Tā rezultātā ir apzināti foto katalītisko materiālu galvenie parametri; ir apkopota un izanalizēta informācija par TiO2 un tā foto katalītiskām īpašībām; ir apkopota informācija par TiO2 pārklājuma veidošanu uz metāliska Ti; kā arī ir apzināti un analizēti elektrolītiskie paņēmieni aktivētu metālu oksīdu pārklājumu iegūšanai

 

Pētījums Nr.14

SIA „Baltic Scientific Instruments”

SIA „Baltic Scientific Instruments” ir uzsākusi un 2020. gada aprīļa mēnesī plāno pabeigt vispiemērotāko materiālu un komponenšu iepirkuma procedūru saistībā ar pētījumu Nr.14 “Radioaktīvo materiālu automatizētā spektrometra, kurā paraugu maiņu veic robots, izpēte un izstrāde” projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros, par kuru SIA „ETKC” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir noslēgusi projekta īstenošanas līgumu numurs 1.2.1.1/18/A/001.

Vienlaicīgi notiek dažādi pētījumi, saistīti ar konkurējošo kompāniju pieredzes izpēti attiecīgo iekārtu izstrādes jomā; ĪTGe detektora ar šķidrā slāpekļa vai elektromehānisko dzesēšanu izpēti un izstrādi; svina aizsargekrāna optimālās konstrukcijas izveidi un izmantotā svina nepieciešamās tīrības pakāpes noteikšanu; svina aizsargekrāna vāka automātikas vadības bloka izstrādi; paraugu maiņas izpildmehānisma izveidi, tipa izvēli un izstrādi; paraugu konteinera tipa izvēli, tam atbilstošā satvērējmehānisma izveidi

 

Pētījums Nr.15

SIA „Lafivents”

Pēdējo mēnešu laikā esam sākuši izstrādāt pētījumu par Latvijas siltumenerģijas un elektroenerģijas pieprasījuma dinamiku. Esam ieguvuši datus par enerģijas pieprasījumu Latvijā, tāpēc tagad varam veikt datu apstrādi un analīzi, lai noskaidrotu, kā laika gaitā ir mainījies enerģijas pieprasījums un vai vēsturiski ir novērojamas tendences, kas ļautu prognozēt pieprasījuma izmaiņas nākotnē. Esam definējuši mājsaimniecību enerģijas patēriņu ietekmējošos paradumus un izanalizējuši, kā mainīsies enerģijas pieprasījums, ja esošie paradumi tiks mainīti. Pētījuma laikā tika secināts, ka plānveidīga mājsaimniecību paradumu maiņa var samazināt enerģijas pieprasījumu „pīķa” stundās.

Esam noskaidrojuši dažādu kategoriju sabiedrisko ēku raksturīgos iekārtu darba laikus un tuvāko mēnešu laikā apkoposim informāciju par sabiedrisko ēku raksturīgajām iekārtām un to jaudām. Tas ļaus aprēķināt, kā izmainīsies enerģijas pieprasījums, ja tiks izmainīti iekārtu darbības laika grafiki.

Lai noteiktu ražošanas uzņēmumu potenciālu ietekmēt enerģijas pieprasījumu iekārtu darbības laika grafiku optimizēšanas rezultātā, esam noteikuši potenciālos informācijas avotus, kas ļaus noskaidrot ražošanas uzņēmumu iekārtu jaudu un to darbības režīmus, lai būtu iespējams veikt nepieciešamos aprēķinus.

 

15.04.2020

SIA „ETKC” projekta „Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros, par kuru SIA „ETKC” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūru noslēgusi līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.1.2.1.1/18/A/001, pabeigts viens pētījums:

SIA „TERMOLAT” pētījums Nr.10 „Kapacitātes sensori jumta monitoringam”.

 

<< | >>

TOP