26.10.2020

Projekta 1.2.1.1/18/A/001 sadarbības partneru pētījumu progress 01.07.2020 - 30.09.2020:

 

Pētījums Nr.1

SIA„ARMGATE”

SIA "Armgate"  turpina pētniecības darbu pētījumā "Modulāra tipa jaundzimušo inkubatora izstrāde", kas īstenots projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros, par kuru SIA „ETKC” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir noslēgusi projekta īstenošanas līgumu numurs 1.2.1.1/18/A/001.

Pētījuma sestajā ceturksnī tika noslēgts darbs projekta 3. aktivitātē “Atsevišķa inkubatora un bāzes stacijas eksperimentālā stenda izveide”, kuras ietvaros tika izveidots inkubatora testēšanas stends, kā arī veikti eksperimenti inkubatora CO2, termperatūras un mitruma kontroles spēju noteikšanai.  Papildus šajā periodā tika pilnveidota inkubatora konstrukcija un dizains"

 

Pētījums Nr.2

SIA Baltic Scientific Instruments

SIA „Baltic Scientific Instruments” saskaņā ar notikušo iepirkuma procedūru turpina materiālu un komponenšu saņemšanu no uzvarējušajiem piegādātājiem saistībā ar pētījumu Nr.2 “Brīvās izlaišanas radioaktīvo piesārņojumu monitora atomenerģētikas uzņēmumiem izstrāde” projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros, par kuru SIA „ETKC” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir noslēgusi projekta īstenošanas līgumu numurs 1.2.1.1/18/A/001.

Tika pabeigtas trīs apakšaktivitātes saskaņā ar projekta plānu un tika sagatavotas 4 pētījuma atskaites: par elektromehāniski dzesējama HPGe gamma detektora-spektrometra izstrādi; par programmnodrošinājumu izpēti un gala programmatūras izstrādi vielas aktivitātes noteikšanai un mērījumu veikšanai; par konstrukcijas sistēmas eksperimentālo izstrādi; par automātikas elektroniskā bloka eksperimentālo izstrādi.

Vienlaicīgi turpinās dažādi citi pētījumi - par dizaina izstrādi; par radiometriem summārās starojuma dozas jaudas mērījumiem; par testēšanas un kalibrēšanas metodikas izstrādi; kristālu virsmas pasivācijas tehnoloģijas pētījumi; detektēšanas bloka īpašību pētījumi atkarībā no elektronisko plašu montāžas tehnoloģijām, elektroniskās barošanas elementiem; radionuklīdu spektru aprēķināšanas analītisko metožu pētījumi; detektora tehnisko īpašību, kas atkarīgas no kriostatu un djuāra trauku montāžas tehnoloģijas, pētījumi; optimālo izmēru pētījumi un aprēķini detektoriem no īpaši tīrā germānija; elektrisko barošanas shēmu pētījumi; kristāla virsmu slīpēšanas un pulēšanas tehnoloģiju izpēte; detektora īpašību, kas atkarīgas no detektora un detektora turētāja montāžas tehnoloģijas, pētījumi.

 

Pētījums Nr.4

SIA „D un D centrs”

Tiek pabeigti darbojoša helikoptera maketa testēšanas darbi perspektīvo monitoringa un diagnostikas eksperimentālās sistēmas un metožu izšķirtspējas izpētei. Pētījumu rezultāti apliecināja eksperimentālās monitoringa sistēmas iespējas atklāt lokālus bojājumus, kā rotoram, tā arī helikoptera fizelāžai darbības laikā bez apstādināšanas.

 

Pētījums Nr.6

Akciju sabiedrība ENERGOFIRMA „JAUDA”

Projekta aktivitātes laika posmā no 2020.gada 1. jūlija līdz 30.septembrim

 

Projekta ietvaros turpinās datu vākšana par zudumiem KTA no dažādu tipu korpusiem, dažādos ekspluatācijas apstākļos.

Veikti temperatūras mērījumi prototipam, imitējot temperatūras režīmus.

Veiktas pārbaudes atbilstoši IP4X klasei, sīku daļiņu iekļūšanai korpusā.

Veiktas pārbaudes atbilstoši IP4X klasei, ūdens pilienu iekļūšanai korpusā.

 

Pētījums Nr.7

SIA „Lafivents”

 Mikrobioloģijas un augu fizioloģijas eksperimenti tuvojas nobeigumam. Jau tiek apkopoti

dati par paveikto un sācies darbs pie publikācijām. Analizējot datus esam nonākuši pie

secinājuma, ka baktēriju konsorciju pievienošana augu ieaudzēšanas periodā biofiltrā, rada

pozitīvu efektu uz to augšanu.

Noslēgušies arī biofiltra modeļu bioremediācijas testi. Acīmredzami ir pierādījies tas, ka

piesārņotam gaisam izplūstot cauri biofiltram, piesārņojuma koncentrācija būtiski samazinās.

Turpinās datu analīze, lai noteiktu, vai atkārtotai iedarbībai ir pozitīvs efekts uz piesārņojuma

samazinājumu un tiek veikts mikrobioloģijas eksperiments, lai noteiktu, cik ļoti iegūtais

biofiltra mikrobioms ietekmē biofiltra attīrīšanas spējas.

Līdz ar laboratorijas eksperimentu beigšanos, uzsākušies mērījumi reālos apstākļos, lai

noskaidrotu biofiltra ietekmi tieši tur, kur tam ir paredzēts darboties - ofisā. DNB banka

mums ir atvēlējusi 2 stāvus - vienu ar biofiltriem, otru kontrolei, kur veikt virkni gaisa

kvalitātes un cilvēku fizioloģiskā un emocionālā stāvokļa novērtējumus.

Pētījumā izmantojam biofiltrus, kuru komponentes jau ieguvušas gala veidolu, tai skaitā

attālinātā vadība, kura ļauj gan pieskatīt biofiltru darbību, gan arī veikt izmaiņas programmā

pēc vajadzības. Šobrīd notiek darbs pie biofiltra galējā dizaina, kas ietver gan estētisko

veidolu, kas svarīgs mērķauditorijas apmierināšanai, gan arī ražošanas optimizācijai.

 

Pētījums Nr.8

AS „RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA”

Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” turpina pētijuma “Metrovilciena vilces piedziņas sistēmas ar superkondensatoru uzkrājējiem projektēšana un izstrāde” īstenošanu projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros. Projekta numurs – Nr.1.2.1.1/18/A/001.

Atskaites periodā tika izveidots invertora moduļa un elektrodzinēja prototipi. Izstrādāts un izveidots laboratorijas testēšanas stends. Laboratorijas infrastruktūra tiks izmantota invertora programmatūras regulēšanā un vadības algoritmu pielāgošanu elektrodzinējam.

Uzsākts superkondensatoru uzkrājēja saskaņošanas ierīces bloka izgatavošanas process. Izgatavošana notiek zinātniskas institūcijas specialistu uzraudzībā. Uzlādes-izlādes bloka programmatūra ir izstrādāta balstoties uz matemātisko modeli.

Par trim pētījuma mēnešiem tika pabeigta ceturtā aktivitāte. Turpmākajā darbā ir ieplānota superkondensatoru uzkrājēja saskaņošanas ierīces bloka izgatavošanas pabeigšana un elektroaprīkojuma komplekta elementu testēšana.

 

Pētījums Nr.9

SIA „SCM Latvia”

Uzņēmums SIA “SCM Latvia” turpina projekta “Inovatīvas, paaugstinātas efektivitātes apkures sistēmas izstrāde un ieviešana ražošanā, izmantojot biomasas un atkārtoti izmantojamu materiālu dedzināšanu siltumenerģijas iegūšanai” īstenošanu.

 

Laika posmā no 1. jūlija līdz 30. septembrim tika veikti šādi darbi:

1. Pabeigts apkures sistēmas iekārtas eksperimentālais modelis;

2. Veikta eksperimentālā modeļa sākotnējā testēšana;

3. Veikta informācijas apkopošana iekārtas industriālajam prototipam;

4. Iekārtas elektroniskā modeļa uzlabojumi.

 

Pētījums Nr.12

”SIA “UAVFACTORY”

2020. gada 3. ceturksnī paveiktais:

Aktivitāte Nr.5 Eksperimentālā prototipa izstrāde

 • Optimizēta centrplāna galvenā lonžerona pozīcija

• Spārni tika pastiprināti

• Autopilota kontroles parametri tika noregulēti lidojumos paātrinoties uz priekšu un ar fiksētu spārnu konfigurāciju horizontālos lidojumos

 • Pilna koncepta lidojumi tika veikti veiksmīgi (vertikālā pacelšanās -> horizontālā paātrināšanās -> horizontālais lidojums -> horizontālā palēnināšanās -> vertikālā nolaišanās)

Pētījums veiksmīgi noslēgts: Pētījumā ir izstrādāts lidaparāta “proof of concept” un ir pierādījies, ka šāda tipa lidaparātus ir lietderīgi ražot, jo jaunradītais koncepts strādā.

Investīcijas: Galarezultāta sasniegšanai ieguldīts 359’534 EUR

 

Pētījums Nr.13

SIA „ElGoo Tech” un SIA „G.Supply”

No 01.07.2020. līdz 30.09. 2020. tika īstenota 2. aktivitāte otrā, kas ietvēra:

a) Aktivētas TiO2 kārtiņas klāšanas parametri izmantojot elektrolītā izšķīdinātus aktivatora savienojumus.

b) Aktivētas TiO2 kārtiņas klāšana izmantojot elektrolītā suspendētas aktivatoru saturošas nanodaļiņas.

Īss kopsavilkums.

Īstenojot 1. aktivitāti, veikti eksperimenti, analizēti tajos iegūtie dati un rezultātā noteikti anodizācijas procesa parametri neaktivētasTiO2 kārtiņas  ieguvei uz metāliska titāna.

  Pētījuma turpinājumā, īstenojot 2. aktivitāti, veikta aktivētu TiO2 kārtiņu klāšana uz metāliska titāna, kā arī pētīta iespēja iegūt TiO2 kārtiņu uz alumīnija pamatnes.

 Aktivētām TiO2 kārtiņām ir iespējama efektīvāka fotokatalītiskā aktivitāte, jo tajās fotokatalītiskos procesus iespējams ierosināt plašākā gaisma spektra apgabalā. Piemēram, neaktivētas TiO2 fotokatalītiskais efekts novērojams tikai iedarbojoties ar ultravioleto starojumu (390 nm un īstākiem viļņiem), savukārt ar Fe aktivēts TiO2:Fe  uzrāda fotokatalitītiskās īpašības arī redzamās gaismas apgabalā [1]. Tāpēc tika veidots atbilstošs pārklājums, piemeklējot elektrolīta sastāvu un anodizācijas – PEO procesa parametrus. Konstatēts, ka Fe ieaudzēšanai TiO2 kārtiņā elektrolīta pH līmenim jābūt starp 3 un 4, kādēļ elektrolītam jāpievieno skābe (sērskābe H2SO4 vai fosforskābe H3PO4). Savukārt elektriskie parametri, spriegums 270V līdz 400V robežās, darbības režīms – kvazi impulsu ar regulējamu strāvas impulsa garumu no 65 sekundēm līdz 900 sekundēm un pauzi starp impulsiem no 90 līdz 120 sekundēm.

Otra pārbaudītā metode – aktivatora ieaudzēšana TiO2 kārtiņā no elektrolītā suspendētām nanodaļiņām – arī uzrādīja pozitīvu rezultātu, taču procesa laikā nepieciešams bipolārs režīms, impulsos programmātiski mainot PEO procesa pozitīvo spriegumu līdz pat 750 V un uzturot impulsos nemainīgu 160Vnegatīvo spriegumu.

Iegūtās TiO2 kārtiņas ir viendabīgas, to biezums ir 10 µm kā tas redzams ar elektronu mikroskopiju iegūtajā attēlā  (1.attēls). Līdzīgi kārtiņu biezumi ir arī, ja aktivatoru ievada kārtiņā no elektrolīta suspendētām nanodaļiņām. Pēdējā gadījumā iepriekš minētais augstāks spriegums nepieciešams intensīvākas plazmas izlādes uzturēšanai zem elektrolīta līmeņa. Intensīvāka plazmas izlāde nodrošina vairāk izlādes kanālus un lielāku strāvas blīvumu atsevišķos kanālos, kas nepieciešams, lai notiktu aktivatora inkorporācija pamatvielas matricā.

 

Pētījums Nr.14

SIA „Baltic Scientific Instruments”

SIA „Baltic Scientific Instruments” saskaņā ar notikušo iepirkuma procedūru uzsāk materiālu un komponenšu saņemšanu no uzvarējušajiem piegādātājiem saistībā ar pētījumu Nr.14 “Radioaktīvo materiālu automatizētā spektrometra, kurā paraugu maiņu veic robots, izpēte un izstrāde” projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros, par kuru SIA „ETKC” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir noslēgusi projekta īstenošanas līgumu numurs 1.2.1.1/18/A/001.

Vienlaicīgi notiek dažādi pētījumi, saistīti ar ĪTGe detektora ar šķidrā slāpekļa vai elektromehānisko dzesēšanu izpēti un izstrādi; automatizētā spektrometra korpusa konstrukcijas izstrādi; programmatūras izstrādi automatizētā spektrometra vadībai un spektrometrisko mērījumu automatizācijai.

 

Pētījums Nr.15

SIA „Lafivents”

Pēdējo mēnešu laikā esam izstrādājuši pētījumu par mājsaimniecību, publisko ēku un ražošanas uzņēmumu dalību enerģijas tirgū. Pētījuma laikā tika noskaidrota trīs dažādu valstu pieredze ražojošo patērētāju iesaistīšanai vietējā enerģijas tirgū – tika analizēti likumdošanas akti, kā arī apskatīti pozitīvie piemēri, no kuriem citas valstis, t.sk. Latvija, var mācīties. Pētījuma gaitā tika izpētīti Latvijas likumdošanas akti, kas ietekmē enerģijas tirgu, kā arī sniegtas rekomendācijas, ko varētu mainīt, lai palielinātu ražojošo patērētāju īpatsvaru. Pētījuma turpinājumā tika analizēta Latvijas patērētāju dalība enerģijas tirgū, kā arī noteikts pasīvo enerģijas patērētāju potenciāls kļūt par ražojošajiem patērētājiem. Noslēgumā tika apkopoti ieguvumi, kurus Latvija varētu gūt, ja ražojošo patērētāju skaits enerģijas tirgū palielinātos, kā arī tika analizēts, kā potenciāli varētu mainīties enerģijas tarifs.

Papildus pētījuma izstrādei esam turpinājuši darbu pie programmnodrošinājuma izstrādes, kā arī esam iesākuši tipveida ēkas simulācijas moduļa izstrādi IDA ICE programmā. Plānojam, ka tuvāko mēnešu laikā būsim pabeiguši tipveida ēkas enerģijas patēriņa simulācijas iepriekš minētajā programmā, kā arī būsim iesākuši pētījuma izstrādi par ēku vadības un automatizācijas sistēmas īslaicīgas iespaidošanas ietekmi uz ēkas enerģijas patēriņa izmaksām.

 

<< | >>

TOP