Pētījums Nr.1

„Modulāra tipa jaundzimušo inkubatora izstrāde”

Mērķis: Izstrādāt zemas inficēšanās riska inkubatoru ar sterilu, vienreiz lietojamu jaundzimušo kameru un stabildu, zīdaiņiem piemērotu temperatūras, mitruma un gaisa sastāva vidi.

Īstenotājs: SIA „Armgate”

Pētījuma veids: Starpnozaru, starptautisks pētījums

Pētījums Nr.2

„Brīvās izlaišanas radioaktīvo piesārņojumu monitora atomenerģētikas uzņēmumiem izstrāde”

Mērķis: Izstrādāt brīvās izlaišanas radioaktīvā piesārņojuma monitoru (Free Release Monitor) atomenerģētikas uzņēmumiem, kurš varētu noteikt: mērāma objekta gamma un beta starojuma intensitāti; objekta summāro aktivitāti plašā radionuklīdu aktivitātes diapozonā (mazām un vidējām aktivitātēm); mērāmā objektā esošos radionuklīdus un katra radionuklīda aktivitāti; objekta svaru.

Īstenotājs: SIA „Baltic Scientific Instruments”

Pētījuma veids: Nozares pētījums

Pētījums Nr.4

„Gaisa kuģa perspektīvas vibrācijas diagnostikas tehnoloģijas kompleksa demonstrators”

Mērķis: Izveidot gaisa kuģa perspektīvās vibrācijas diagnostikas tehnoloģijas demonstratoru.

Īstenotājs: SIA „D un D centrs”

Pētījuma veids: Nozares pētījums

Pētījums Nr.5

„Inovatīva tehnoloģija notekūdeņu dūņu ātrai pārstrādei, iegūstot bioloģisku mēslojumu”

Mērķis: Izstrādāt tehnoloģiju notekūdeņu dūņu ātrai pārstrādei, iegūstot bioloģisku mēslojumu, un veikt sistēmas prototipa pārbaudi reālās darbības vidē.

Īstenotājs: SIA „Earth Revival”

Pētījuma veids: Nozares pētījums

Pētījums Nr.6

„Transformatoru dzesēšanas problēmu risinājums kompaktajās transformatoeu apakšstacijās”

Mērķis: Izstrādāt inovatīvu risinājumu transformatoru dzesēšanas nodrošināšanai kompakto transformatoru apakšstaciju (KTA) korpusos.

Īstenotājs: AS Energofirma „JAUDA”

Pētījuma veids: Nozares pētījums

Pētījums Nr.7

„Uz bioremediācijas principu balstītas iekštelpu gaisa biofiltra sistēmas izpēte un eksperimentālā izstrāde”

Mērķis: Izpētīt tehnoloģiskās iespējas veikt izmērāmu ēku ventilācijas sistēmu gaisa filtrēšanu un mitrināšanu, izmantojot biotehnoloģijas; veikt eksperimentālu biofiltra sistēmas izstrādni un vaikt tehnisko pamatojumu biofiltra sistēmai.

Īstenotājs: SIA „Lafivents”

Pētījuma veids: Starpnozaru pētījums

Pētījums Nr.8

„Metrovilciena vilces piedziņas sistēmas ar superkondensatoru uzkrājējiem projektēšana un izstrāde”

Mērķis: Vilces elektropiedziņas ar superkondensaturu enerģijas uzkrājējiem sistēmas izstrāde metropolitēna vilcieniem.

Īstenotājs: AS „Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca”

Pētījuma veids: Nozares pētījums

Pētījums Nr.9

„Inovatīvas, paaugstinātas efektivitātes apkures sistēmas izstrāde un ieviešana ražošanā, izmantojot biomasas un atkārtoti izmantojamu materiālu dedzināšanu”

Mērķis: Veikt pētījumu inovatīva apkures katla izpētei un ieviešanai ražošanā, lai iegūtu kompaktu, mobilu, paaugstinātas efektivitātes apkures risinājumu, kas tiek darbināts, izmantojot šķeldu un savāktos atkritumus.

Īstenotājs: SIA „SCM Latvia”

Pētījuma veids: Nozares pētījums

Pētījums Nr.10

„Kapacitātes sensori jumta monitoringam”

Mērķis: Izstrādāt kapacitātes sensorus jumta monitoringa sistēmai, lai mērītu gan jumta mitrumu, gan jumta noslodzi.

Īstenotājs: SIA „Termolat”

Pētījuma veids: Nozares pētījums

Pētījums Nr.11

„Tehnoloģijas izpēte un izstrāde sintēzes gāzes ieguvei un apstrādei”

Mērķis: Izstrādāt tehnoloģiju sintēzes gāzes ieguvei no dažādu veidu atkritumu pārstrādes, atjaunojamajiem resursiem un ražošanas procesu atkritumiem, tās attīrīšanai, apstrādei, nodrošinot optimālu siltuma un enerģijas ieguves procesu.

Īstenotājs: SIA „WTM Solutions” un SIA „RIC Technology”

Pētījuma veids: Starpnozaru pētījums

Pētījums Nr.12

„Vertikālās pacelšanās un nolaišanās lidmašīnas izstrāde”

Mērķis: IIzstrādāt jaunas paaudzes lidmašīnu ar vertikālu pacelšanos un nolaišanos.

Īstenotājs: SIA „UAVFACTORY”

Pētījuma veids: Starpnozaru pētījums

Pētījums Nr.13

„Fotokatalītiskais process - ūdeņraža ieguve un virsmas pārklājumi”

Mērķis: Izpētīt fotokatalītiskos procesus, kuros paredzēts iegūt ūdeņradi un metāla pārklājumus, kurus efektīvi varētu izmantot fotokalīzes reaktoros. Tiks iegūts demonstrācijas materiāls ar fotokatalītisku pārklājumu un atbilstošas tehnoloģijas izstrāde.

Īstenotājs: SIA „ElGoo Tech” un SIA „G.Supply”

Pētījuma veids: Starpnozaru pētījums

Pētījums Nr.14

„Radioaktīvo materiālu automatizētā spektrometra, kurā paraugu maiņu veic robots, izpēte un izstrāde”

Mērķis: Autom atizēta, svina aizsargekrānā iebūvēta, radioaktīvo materiālu spektrometra izpēte un izstrāde, kurš programmas vadībā automātiski varētu veikt paraugu gamma spektru ieguvi un jonizējošā starojuma parametru sekojošu aprēķinu. Pētniecības projekta gala rezultāts – augstražīgs gamma spektrometrs, kura apkalpošanai nav nepieciešami augsti kvalificēti speciālisti, un kurš var veikt mērījumus 24 stundas diennaktī.

Īstenotājs: SIA „Baltic Scientific Instruments”

Pētījuma veids: Starpnozaru pētījums

 

 | >>

TOP