18.02.2021

Šī gada 25. februārī noritēs konference

KOMPETENCES CENTRI
INOVĀCIJAS IZAUGSMEI
UN EKSPORTAM

>> FF314:

Vairāk par konferenci atradīsiet

ff314.lv

Konference palīdzēs izprast sinerģiju starp uzņēmumu veiksmi un Kompetences centriem-jaunrades un inovācijas ekosistēmas būtiskiem elementiem.

 

28.01.2021

Projekta 1.2.1.1/18/A/001 sadarbības partneru pētījumu progress
01.10.2020 - 31.12.2020

 

Pētījums Nr.1

SIA„ARMGATE”

SIA "Armgate"  turpina pētniecības darbu pētījumā "Modulāra tipa jaundzimušo inkubatora izstrāde", kas īstenots projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros, par kuru SIA „ETKC” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir noslēgusi projekta īstenošanas līgumu numurs 1.2.1.1/18/A/001.

Pētījuma septitajā ceturksnī tika uzsākts darbs projekta 4. aktivitātē “Inkubatora prototipa izveide”, kuras ietvaros tika izstrādātas prototipa izveidei nepieciešamās detaļas un to rasējumi, kā arī veikti eksperimenti inkubatora CO2, termperatūras un mitruma kontroles spēju noteikšanai. "

 

Pētījums Nr.2

SIA Baltic Scientific Instruments

IA „Baltic Scientific Instruments” saskaņā ar notikušo iepirkuma procedūru turpina materiālu un komponenšu saņemšanu no uzvarējušajiem piegādātājiem saistībā ar pētījumu Nr.2 “Brīvās izlaišanas radioaktīvo piesārņojumu monitora atomenerģētikas uzņēmumiem izstrāde” projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros, par kuru SIA „ETKC” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir noslēgusi projekta īstenošanas līgumu numurs 1.2.1.1/18/A/001.

Turpinās dažādi pētījumi - par dizaina izstrādi; par radiometriem summārās starojuma dozas jaudas mērījumiem; par testēšanas un kalibrēšanas metodikas izstrādi; kristālu virsmas pasivācijas tehnoloģijas pētījumi; detektēšanas bloka īpašību pētījumi atkarībā no elektronisko plašu montāžas tehnoloģijām, elektroniskās barošanas elementiem; radionuklīdu spektru aprēķināšanas analītisko metožu pētījumi; detektora tehnisko īpašību, kas atkarīgas no kriostatu un djuāra trauku montāžas tehnoloģijas, pētījumi; optimālo izmēru pētījumi un aprēķini detektoriem no īpaši tīrā germānija; elektrisko barošanas shēmu pētījumi; kristāla virsmu slīpēšanas un pulēšanas tehnoloģiju izpēte; detektora īpašību, kas atkarīgas no detektora un detektora turētāja montāžas tehnoloģijas, pētījumi.

Nākamo trīs mēnešu laikā tiks pabeigti darbi, saistīti ar prototipu ražošanu un darbspējas pārbaudēm.

 

Pētījums Nr.4

SIA „D un D centrs”

2020. gada decembrī pabeigti perspektīvo vibrodiagnostikas un monitoringa tehnoloģiju helikoptera-demonstrātora izmēģinājumi. Ar mērķi praktiski izvērtēt eksperimentālās monitoringa sistēmas jūtīgumu uz testa defektiem. Pētījumu rezultāti apstiprināja pielietoto tehnoloģiju efektivitāti un demonstrēja eksperimentālās monitoringa sistēmas augstu izšķirtspēju. Ņemot vērā ar pandēmiju saistītos stingros ierobežojumus rezultātu demonstrācija pagaidām notiek attālināti, izmantojot prezentācijas, kurās iekļauti izmēģinājumu videomateriāli

 

Pētījums Nr.6

Akciju sabiedrība ENERGOFIRMA „JAUDA”

Projekta aktivitātes laika posmā no 2020.gada 30.septembra līdz 31.decembrim

Projekta ietvaros turpinās darbs pie datu vākšanas par transformatoru apakšstaciju darbību dažādos darba režīmos un laika apstākļos.

Pārskatīts un pārveidoti iepriekš sastādītais testēšanas plāni, kuru neizdevās īstenot sakarā ar ārkārtas situācijas ierobežojumiem.

Veiktas konstrukciju elementu mehāniskās pārbaudes.

 

Pētījums Nr.7

SIA „Lafivents”

 Noslēgusies praktiskā sadarbība ar Latvijas universitātes zinātniekiem. Šo gandrīz 2 gadu laikā, esam veikuši virkni eksperimentu ar augiem, mikroorganismiem un to substrātu. Varam paredzēt, ka no iegūto rezultātu apjoma, būs iespējams iegūt 5 publikācijas. Šobrīd pieņemta publicēšanai ir viena, divas gaida pieņemšanas statusu un divas vēl top.

Pēdējais eksperiments par laboratorijas apstākļos testētu biofiltra modeļa bioplēves spēju samazināt noteiktas piesārņojuma koncentrācijas ir ar daudzsološiem rezultātiem. It īpaši ūdens mētras variants parādīja, ka biofiltrā izveidojušais mikroorganismu sastāvs ir spējīgs tikt galā ar formaldehīda piesārņojumu būtiski daudz labāk, kā kontroles variants, kurā atrodami vispārējie gaisā esošie mikroorganismi.

Diemžēl līdz ar pandēmijas smago statusu Latvijā, nebūs iespējams projekta ietvaros iegūt vajadzīgo datu apjomu par biofiltra ietekmi uz gaisa kvalitāti un cilvēkiem reālos apstākļos. Testa vietā esošo darbinieku skaits ir samazināts līdz minimumam un līdz ar to ir mainījušies arī ventilācijas režīmi. Tāpēc publikācijās tiks aprakstīts tikai biofiltra efekts kontrolētos apstākļos.

No tehniskās puses, esam pilnveidojuši biofiltra vizuālo izskatu. Pēc ilgas praktiskās darbības ar dažādām augu sugām, esam izslēguši tās, kas nespēj iejusties hidroponikas apstākļos. Šobrīd esam spējīgi izveidot kupla tropu dārza veidolu, kas piesaista potenciālos klientus. Esam arī izvelējušies biofiltra rāmja un podiņu materiālus un to apstrādes veidus, lai samazinātu izmaksas gan nostrādātā laika, gan materiālu cenas ziņā. Šobrīd daudzsološas ir metāla detaļas, kuras iespējams lēti iegūt un viegli apstrādāt un locīt. Esam pievienojuši arī jaunu komponenti - ultraskaņas ūdens līmeņa devēju, kas mums ļaus iegūt precīzus datus par izmantotā ūdens apjomu un līdz ar to arī gaisā nonākušā mitruma daudzumu.

Komponenšu ilglaicīgas mijiedarbības rezultātā esam arī novērojuši negatīvas izmaiņas sistēmā, kuras labojam līdz ar to atklāšanu. Esam novērojuši ūdens cauruļu noārdīšanos (visticamāk dzīvo organismu izdalīto organisko skābju dēļ), kurām šobrīd izvēlēts cits materiāls, vai augu tiekšanos pretī gaismai un citu noēnošanu, kā rezultātā tos jākombinē ar ēnu mīlošiem augiem lai veidotos vienlaidus segums.

Pēdējo ceturksni veltīsim darbam pie publikāciju iesniegšanas un ražošanas izmaksu samazināšanas, kā arī projektā iegūto datu un secinājumu apkopošanas.

.

Pētījums Nr.8

AS „RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA”

Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” turpina pētijuma “Metrovilciena vilces piedziņas sistēmas ar superkondensatoru uzkrājējiem projektēšana un izstrāde” īstenošanu projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros. Projekta numurs – Nr.1.2.1.1/18/A/001-08.

Atskaites periodā paveikti invertora moduļa un elektrodzinēja izmēģinājumi. Testēšanas laikā tika koriģēta laboratorija programmatūra. Apstiprināta prototipu un programmatūras stabila funkcionēšana.

Turpinās superkondensatoru uzkrājēja saskaņošanas ierīces bloka izgatavošanas process. Izgatavošana notiek zinātniskas institūcijas specialistu uzraudzībā. Nepieciešamās komplektācijas iegāde bija saistīta ar grūtībām, Latvijas valstī izsludināta ārkārtas stāvokļa dēļ. Piegādes laiks tika pagarināts, tāpēc superkondensatoru uzkrājēja saskaņošanas ierīces bloka izmēģinājumi notiks nākošajā ceturksnī. Galīgā vadības programmatūras regulēšana notiks uz eksperimentāla prototipa.

Turpmākajā darbā ir ieplānota superkondensatoru uzkrājēja saskaņošanas ierīces bloka izgatavošanas pabeigšana un elektroaprīkojuma komplekta elementu testēšana.

 

Pētījums Nr.9

SIA “SCM Latvia”

SIA “SCM Latvia” turpina projekta “Inovatīvas, paaugstinātas efektivitātes apkures sistēmas izstrāde un ieviešana ražošanā, izmantojot biomasas un atkārtoti izmantojamu materiālu dedzināšanu siltumenerģijas iegūšanai” īstenošanu.

Laika posmā no 2020. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim tika veikti šādi darbi:

1. Saņemts un atkārtoti testēts apkures sistēmas iekārtas eksperimentālais modelis;

2. Līdzdalība industriālā prototipa izstrādē;

3. Kontaktu dibināšana ar tirgus dalībniekiem.

 

Pētījums Nr.13

SIA „ElGoo Tech” un SIA „G.Supply”

Par projekta „Enerģētikas un transporta kompetences centrs” individuālā pētījuma Nr.13. „Fotokatalītiskais process - ūdeņraža ieguve un virsmas pārklājumi” ietvaros veiktajiem darbiem no 2020.gada 1.oktobra līdz 2020.gada 30.decembrim, līguma Nr.1.2.1.1/18/A/001.

2. aktivitāte – Anodizācijas procesa noteikto parametru modificēšana, Rūpnieciskais pētījums

No 01.10.2020. līdz 30.12.2020. tika īstenota 2. aktivitātes otrā daļa, kas ietvēra:

a)  Neaktivētu TiO2 kārtiņas klāšanu modificējot anodizācijas un PEO parametrus.

b) Ar volframu aktivētu TiO2 kārtiņu klāšanu, lai izsekotu anodizācijas procesu parametru ietekmi.

c) TiO2 kārtiņu klāšanu izmantojot elektrolītu ar dažādiem pH.

Īss kopsavilkums.

Īstenojot 2. aktivitātes 1. Posmu, veikti eksperimenti un tajos iegūtie rezultāti parādīja anodizācijas spriegumu diapazonus, kā arī to, ka jāmodificē anodizācijas procesa vadība, jo anodizācijas procesā iegūto TiO2 kārtiņu īpašības ir atkarīgas no strāvas blīvuma.  2. aktivitātes 1. posma eksperimentos izmantoja vienāda izmēra metāliska Ti paraugus, tādēļ anodizācijas procesu rezultātu bija iespējams vērtēt zinot elektrisko spriegumu, taču objektīvāks parametrs ir strāvas blīvums kārtiņas klāšanas laikā. TiO2 kārtiņu īpašības ir atkarīgas arī no anodizācijas procesā izmantojamā elektrolīta.

 2. aktivitātes 2. posmā veikti eksperimenti:

• variējot strāvas blīvumu no 50 mA/cm2 līdz 750 mA/cm2 (strāvas no 0,8 A līdz 9,0 A)
TiO2 kārtiņu klāšanai anodizācijas procesā;

•  neaktivētu TiO2 kārtiņu klāšana elektrolītos ar 6 atšķirīgiem pH līmeņiem; (III)

• veikta ar volframu aktivētu TiO2 kārtiņu klāšanu elektrolītā, kuram papildus pievienots nātrija volframāts (Na2WO4).

Visos eksperimentos kārtiņu klāšanas procesos izmantots impulsu režīms, kuros impulsa atkārtošanās frekvence bija 1kHz un strāvas impulsa garums 200 µs, pauze starp impulsiem 800 µs. Relatīvi garā pauze starp impulsiem nepieciešama elektrolīta temperatūras izmaiņu samazināšanai.

 Eksperimenti, kuros mainīja anodizācijas procesa strāvas blīvumu parādīja, ka palielinot anodizācijas strāvas blīvumu, pieaug neaktivētu TiO2 kārtiņu fotokatalītiskā efektivitāte. Iegūto rezultātu analīze rāda, ka ieteicamais režīms būtu no 175 mA/cm2 līdz 250 mA/cm2 (strāvas no 2,8 A līdz 4,0 A), kas saistīts ar elektrolīta temperatūras izmaiņu stipru strāvu gadījumos.

Aktivētām TiO2 kārtiņām ir iespējama efektīvāka fotokatalītiskā aktivitāte, jo tajās fotokatalītiskos procesus iespējams ierosināt plašākā gaisma spektra apgabalā. Ti lādiņa stāvoklis ir +4, aktivējot TiO2 ar Fe, tas aizstāj Ti, bet ir lādiņa stāvoklī +3, tādejādi Fe3+ varētu būt donora tipa aktivators. Gaismas iedarbības rezultātā no Fe3+ var tikt atbrīvots viens no 3d elektroniem, kas nonāks vadāmības zonā un palielinās fotokatalīzes efektivitāti. Tomēr TiO2 aktivācija ar W var būt efektīvāka, jo volframa oksīdā WO3 volframa lādiņa stāvoklis ir +6, kas atbilst ārējās elektronu čaulas konfigurācijai 5s2 5p6 savukārt var pieņemt, ka aizvietojot Ti iespējams ir W4+ un tas nozīmē, ka ārējā elektronu čaulā vēl papildus ir divi 5d elektroni, kuri gaismas iedarbībā var nonākt vadāmības zonā un tādejādi palielināt fotokatalītisko efektivitāti. Eksperimentu rezultāti rāda, ka anodizācijas procesā iegūtas ar volframu aktivētās TiO2 kārtiņas uzrāda lielāku fotokatalītisko efektivitāti salīdzinot ar neaktivētām TiO2 kārtiņām.

 Rezultāts.

1. Iegūti anodizācijas procesa modificētie elektriskie parametri.

2. Piemeklēti anodizācijas procesā izmantojamo elektrolītu parametri.

3. Izmantojot modificētos anodizācijas procesu parametrus, iegūtas ar W aktivētas TiO2 kārtiņas, kuru fotokatalītiskā aktivitāte pārsniedz neaktivētu TiO2 kartiņu aktivitāti.

 

Pētījums Nr.14

SIA „Baltic Scientific Instruments”

SIA „Baltic Scientific Instruments” saskaņā ar notikušo iepirkuma procedūru turpina materiālu un komponenšu saņemšanu no uzvarējušajiem piegādātājiem saistībā ar pētījumu Nr.14 “Radioaktīvo materiālu automatizētā spektrometra, kurā paraugu maiņu veic robots, izpēte un izstrāde” projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros, par kuru SIA „ETKC” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir noslēgusi projekta īstenošanas līgumu numurs 1.2.1.1/18/A/001.

Tika pabeigtas četras apakšaktivitātes saskaņā ar projekta plānu un tika sagatavotas pētījuma atskaites: par optiskās “redzes” moduļa izstrādi; par svītrkoda lasītāja moduļa izstrādi; par automatizētā spektrometra korpusa konstrukcijas izstrādi; par programmatūras izpēti un izstrādi automatizētā spektrometra vadībai un spektrometrisko mērījumu automatizācijai.

Vienlaicīgi notiek dažādi pētījumi, saistīti ar ĪTGe detektora ar šķidrā slāpekļa vai elektromehānisko dzesēšanu izpēti un izstrādi.

Nākamo trīs mēnešu laikā tiks pabeigti darbi, saistīti ar prototipu ražošanu un darbspējas pārbaudēm.

 

Pētījums Nr.15

SIA „Lafivents”

2020. gada noslēgumā esam izstrādājuši pētījumu par ēku energopieprasījuma izlīdzināšanu, izmantojot ēku enerģijas patēriņa simulācijas programmu IDA ICE un veicot reālus mērījumus, rezultātā iegūstot dažāda tipa ēku energoatkarīgo procesus ietekmējošos faktorus. Pētījuma ietvaros analizējām tipveida ēkas enerģijas patēriņu, par pētāmo objektu izvēloties kravas automašīnu servisu. Veicām objekta apmeklējumu, lai iepazītos ar inženiersistēmām un ēku, veicām darbinieku anketēšanu, lai izprastu enerģijas patēriņa paradumus, ieguvām un analizējām elektroenerģijas un siltumenerģijas vēsturiskos patēriņa datus, kā arī ieguvām un izpētījām ēkās rasējumus. Šo visu informāciju apkopojām un integrējām IDA ICE simulācijas programmā, kurā simulējām enerģijas patēriņa un iekštelpu klimata izmaiņas ēkā. Iegūtie rezultāti palīdzēja definēt tipveida ēku energoatkarīgo procesu ietekmējošos faktorus. Pētījuma noslēgumā, veicot literatūras analīzi, tika noteiktas metodes, kā Latvijā ir iespējams izlīdzināt elektroenerģijas pieprasījumu.

2021. gada pirmajos trīs mēnešos aktīvi strādāsim pie pētījuma par ēku vadības un automatizācijas sistēmas īslaicīgas iespaidošanas ietekmi uz ēkas enerģijas izmaksām, lēmuma pieņemšanu balstot uz vēlamā klimata parametriem un aktuālajiem enerģijas tarifiem biržā, kā arī turpināsim darbu pie programmnodrošinājuma izstrādes, kas palīdzēs samazināt ēkas enerģijas izmaksas un kurā būs integrēti reāllaika enerģijas biržas tarifi, ēkas enerģijas patēriņa dati un ēkas vadības un automatizācijas sistēmas datu punkti.

Publikācija “Potential of end-user electricity peak load shift in Latvia”, kuru gatavojām kopā ar Rīgas Tehniskās universitātes pārstāvjiem, ir pieņemta publicēšanai zinātniskajā žurnālā “Latvian Journal of Physics and Technical Sciences” un tiks publicēta 2021. gadā.

 

Pētījums Nr.18

SIA “UAVFACTORY”

2020. gada 4. ceturksnī veikti:

1. Jauna autopilota modifikācija – Aktivitāte Nr.1

 • Tika izveidoti simulācijas modeļi, lai izprastu autopilota darbības koncepciju. Tika pamanīts, ka autopilotam jāievada vertikālās propellera raksturīgās konstantes (CT, CP, RPMmax). Šīs vērtības tika ģenerētas, veicot statisko vilces mērījumu iestatījumu.

• Lai sagatavotu specifiskus autopilota iestatījumus, tika lūgts, lai “Cloud Cap Technologies” nodrošina mūs ar padziļinātu autopilota parametru aprakstu.

• Lai iestatītu kontrolieri tika nolemts, ka jāveic iekštelpās piesieta lidaparāta lidināšana. Kad simulācijas testi tiks pabeigti, regulācijas norisināsies iekštelpās.

3.VTOL lidaparāta kā produkta izstrāde

• Kompozīta detaļu projektēšana. Maksimāli vieglas, bet izturīgas konstrukcijas izveide. Nepieciešamo pieejas punktu izveide korpusos.

• Presformu izstrāde, izklājumu pieejas analīze. Pozicionēšanas punktu izveide precizitātes paaugstināšanai.

• Kompozītdetaļu prototipēšana un analīze. Veikti dažādu materiālu un pildvielu testi.

 

Pētījums Nr.19

SIA “SCM Latvia”

Uzņēmums SIA “SCM Latvia” turpina projekta “Resursu efektīvu trokšņu barjeru izpēte un ražošana” īstenošanu. Pētniecības projekts tiek īstenots no 2020. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. jūnijam ar mērķi veikt pētījumu inovatīvu, resursu efektīvu trokšņu barjeru izpētei un nākotnē ieviešanai ražošanā.

Laika posmā no 2020. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim tika veikti šādi darbi:

1. Kokapstrādes pārpalikumu apstrādes un pārstrādes tehnoloģiju izpēte;

2. Riepu gumijas apstrādes un pārstrādes tehnoloģiju izpēte;

3. Betona izmantošanas tehnoloģiju izpēte;

4. Skaņas absorbcijas un atstarošanas paneļu materiāltehnisko īpašību izpēte

 

Pētījums Nr.20

SIA “Earth Revival Technologies”

SIA “Earth Revival Technologies” atskaitās par paveiktajiem darbiem un aktivitātēm projektā “Regulējamās, cilvēkiem un videi drošās hermētiskās sistēmas, kas paredzēta bioloģiski bīstamu materiālu ar augstu viskozitāti pārvadāšanai, izstrāde” īstenošanas pirmajā ceturksnī no 2020.gada 1.oktobra līdz 2020. gada 31.decembrim, projekta līguma numura 1.2.1.1/18/A/001 ietvaros. Zemāk projekta veiktās darbības, sadalītas pa attiecīgajiem mēnešiem:

 

Oktobris, 2020:

Administratīvā rakstura aktivitātes ar mērķi uzsākt projektu

Darba līgumu slēgšana ar SIA “Earth Revival Technologies” pamata darbiniekiem.

Ir noteiktas vakances, kas nepieciešamas projekta īstenošanai
(zinātniskajā un medicīniski sanitārajā darba jomā). Ir veikta kandidātu atlase.

Biroja telpu nomas cenu aptaujas specifikācijas definēšana, biroja telpu izvēle saskaņa ar cenu aptaujas rezultātiem.

 

Pētniecības veida aktivitātes:

Lai izveidotu iepirkuma aprakstu stenda projektēšanai un izgatavošanai, tika izsākti stenda darba imitēšanai nepieciešamo parametru sistematizācija un izvēle, kā arī parametru pētījumi

Konsultācijas, tikšanās projekta pētnieku starpā ar mērķi izpētīt perspektīvāko tehnoloģijas risinājumu saistībā ar eksperimentālās iekārtas tehnisko specifikāciju un parametru definēšanu.

 

Novembris, 2020:

Turpinās stenda darba imitēšanai nepieciešamo parametru sistematizācija un izvēle, kā arī parametru pētījumi.

Turpinās konsultācijas, tikšanās projekta pētnieku starpā ar mērķi izpētīt perspektīvāko tehnoloģijas risinājumu saistībā ar eksperimentālās iekārtas tehnisko specifikāciju un parametru definēšanu. Iekārtas izstrādei tika nolemts apvienot divus iepirkumus vienā ar mērķi maksimāli ātrā laikā panākt iekārtas izstrādi, lai laicīgi pārvarētu potenciālas grūtības, kas varētu atklāties iekārtas rasējumu un izstrādes laikā

 

Decembris, 2020:

Ar acīmredzamām loģistikas un enerģijas taupīšanas priekšrocībām tika atzīmēts, ka šo mašīnu darba elementu galvenās sarežģītā profila cikloidālās skrūvju virsmas ir tehnoloģiski grūti izgatavojamas. Šajā sakarā tika veiktas konsultācijas gan ar sūknēšanas iekārtu piegādātājiem, gan tieši ar modernu darbgaldu aprīkojuma ražotājiem, kas, savukārt, ļauj veidot nepieciešamos sarežģītos izstrādājumus. Rezultātā ar Vācijas darbgaldu ražotāja Leistritz AG laipnu palīdzību tika iegūti dati par vairākām ražotnēm, kurām ir nepieciešamais mašīnu parks un kuras spēj nodrošināt augstas kvalitātes ražošanu. Šīm rūpnīcām tika nosūtīti tiešie pieprasījumi sadarbībai un dalībai izsludinātajā konkursā.

Tika nodefinēta, apstiprināta un izsludināta iepirkuma priekšmeta apraksta (IPA) tehniskā specifikācija iepirkumam “Projektēšana, eksperimentālā izstrāde, izgatavošana, nodošanas ekspluatācijā, pārbaudes stenda, kas ir pielāgojamas hermētiski noslēgtas sistēmas bioloģiski bīstamu vielu ar augstu viskozitāti pārvadāšanai drošs cilvēkiem un videi mērogojams un pārveidojams modeļa prototips,  testēšana reālos darbības apstākļos, pārbaudot tā galvenās funkcijas”.

 

Kopumā var secināt, ka ieplānotās aktivitātes tiek veiktas laikā un ieplānotā budžeta ziņā efektīvi un savlaicīgi.

 

Pētījums Nr.21

AS „RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA”

Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” turpina pētījuma “Maiņstrāvas elektrovilciena vilces pārveidotāja projektēšana un izstrāde” īstenošanu projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros. Projekta numurs Nr.1.2.1.1/18/A/001-21.

Pētījuma realizācijas gaitā tika veikti elektrovilciena kustības parametru un pārveidotāja silšanas aprēķini. Aprēķinu rezultāti bija apkopoti provizoriskā atskaitē, uz kuras bāzes tika noteikti pārveidotāja komponenšu parametri. Vilces pārveidotāja projektēšanas moderno risinājumu izvēlei tika izanalizēts liels apjoms zinātnisko žurnālu un publikāciju. Iegūtas zināšanas būs pielietotas vadības algoritmu un svarīgo konstrukcijas mezglu projektēšanas laikā.

Par pirmiem trim pētījuma mēnešiem tika paveikta puse no pirmajā aktivitātē paredzēto darbu apjoma. Turpmākajā darbā būs nepieciešams izveidot iepirkuma komponenšu specifikāciju un sākt vilces pārveidotāja projektēšanu.

 

Pētījums Nr.22

SIA “Lesla Latvija”

Uzņēmums “Lesla Latvija” ir veiksmīgi pabeidzis pirmo ceturksni (01.10.2020-31.12.2020) pētniecības projektā “Pētījums elektrisko skrejriteņu uzlādes koplietošanas infrastruktūras sistēmas izveidei” īstenošanu sadarbībā ar Enerģētikas un transporta kompetences centru (ETKC).

Pirmajā ceturksnī uzņēmums ir uzsācis divas aktivitātes. 1 – elektrisko skrejriteņu uzlādes infrastruktūras optimizācijas modeļa izstrāde, un pētījums par bezvadu enerģijas pārraides norisi spēcīgā magnētiskā laukā.

Pirmajā aktivitātē – elektrisko skrejriteņu uzlādes infrastruktūras optimizācijas modeļa izstrāde, uzņēmums ir veicis sākotnējo izpēti, apzinot esošo zinātnisko situāciju, kā arī izsludinājis iepirkumu zinātniskā partnera piesaistei.

Otrajā aktivitātē – pētījums par bezvadu enerģijas pārraides norisi spēcīgā magnētiskā laukā, uzņēmums ir apzinājis līdz šim veiktos pētījumus, kas varētu būt attiecināmi,  izstrādājis pētniecības metodoloģiju, kā arī uzsācis sagatavošanas darbus pētniecības laboratorijas iekārtošanai eksperimentu veikšanai.

 

 << | >>

TOP